Doručování písemností

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Příslušným orgánem je okresní soud (sąd rejonowy), v jehož obvodu má dojít k doručení písemnosti.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti lze přijímat pouze poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v polštině, angličtině nebo němčině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti – odbor pro mezinárodní spolupráci a evropské právo

(Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 6280949

Jazyková vybavenost: polština, angličtina, němčina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyky, ve kterých lze vyplnit formulář uvedený v příloze I nařízení: polština, angličtina a němčina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V polském právu neexistuje požadavek na doručení písemnosti v určité lhůtě.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyky, ve kterých lze vyplnit formulář uvedený v příloze I nařízení: polština, angličtina a němčina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování písemností nepodléhá úhradě poplatků.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Polsko nepřipouští doručování písemností diplomatickými či konzulárními zastoupeními na jeho území, vyjma případů, kdy má být písemnost doručena státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Polsko na svém území nepřipouští způsob doručování uvedený v tomto článku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Žádosti o prominutí zmeškání lhůty, podané po uplynutí jednoho roku od data vydání rozhodnutí, se vyhoví jen ve výjimečných případech.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 12/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.