Doručování písemností

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Příslušným orgánem je okresní soud (sąd rejonowy), v jehož obvodu má dojít k doručení písemnosti.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti lze přijímat pouze poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v polštině, angličtině nebo němčině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti – odbor pro mezinárodní spolupráci a evropské právo

(Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 6280949

Jazyková vybavenost: polština, angličtina, němčina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyky, ve kterých lze vyplnit formulář uvedený v příloze I nařízení: polština, angličtina a němčina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

V polském právu neexistuje požadavek na doručení písemnosti v určité lhůtě.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyky, ve kterých lze vyplnit formulář uvedený v příloze I nařízení: polština, angličtina a němčina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování písemností nepodléhá úhradě poplatků.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Polsko nepřipouští doručování písemností diplomatickými či konzulárními zastoupeními na jeho území, vyjma případů, kdy má být písemnost doručena státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Polsko na svém území nepřipouští způsob doručování uvedený v tomto článku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Žádosti o prominutí zmeškání lhůty, podané po uplynutí jednoho roku od data vydání rozhodnutí, se vyhoví jen ve výjimečných případech.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 15/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.