Doručování písemností

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Portugalsko určuje jako odesílající subjekty:

– okresní soudy (Tribunais Judiciais de Comarca),

– úředníky odpovědné za vedení rejstříků (Conservadores),

– notáře (Notários),

– soudní exekutory (Agentes de Execução) a

– právní zástupce (Mandatários Judiciais).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Portugalsko určuje jako přijímající subjekty:

– soudní sekce s obecnou příslušností (Juízo de Competência Genérica) nebo, existují-li, místní občanskoprávní soudní sekce (Juízo Local Cível) příslušného okresního soudu (Tribunal Judicial de Comarca) a

– soudní exekutory (Advokátní a exekutorská komora, OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução):

Rua Artilharia Um, n.º 63

1250-083 Lisabon

Tel.: (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

E-mail: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici: poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

K vyplnění formuláře lze kromě portugalštiny použít španělštinu nebo angličtinu.

Článek 3 - Ústřední orgán

V Portugalsku je ústředním orgánem generální ředitelství justiční správy (Direcção-Geral da Administração da Justiça).

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISABON

Tel. +351 21 790 62 00 - +351 21 790 62 23

Fax: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: http://www.dgaj.mj.pt/

Ovládané jazyky: portugalština, španělština, francouzština a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

K vyplnění formuláře lze kromě portugalštiny použít španělštinu nebo angličtinu.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Pro účely čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 nařízení stanoví článek 323 portugalského občanského zákoníku, že lhůta pro uplatnění práv se přerušuje po pěti dnech ode dne požádání o doručení, pokud nebylo doručení možné z důvodu, který žadatel nemůže ovlivnit.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Pro účely vydání potvrzení je kromě portugalštiny přijatelná španělština nebo angličtina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručení soudních písemností pocházejících z jiného členského státu obecně nepodléhá úhradě poplatků či nákladů, jsou-li tyto písemnosti adresovány soudům.

Pokud se však doručení soudních písemností uskutečňuje prostřednictvím osobního kontaktu, soudního úředníka nebo soudního vykonavatele, je třeba uhradit tyto poplatky:

1. Soudní exekutoři:

Úspěšné doručení: 76 EUR.

Neúspěšné doručení (např. pokud příjemce na dané adrese nebydlí nebo adresa neexistuje): 50,50 EUR.

2. Soudní úředníci:

Úspěšné doručení: 51 EUR.

Neúspěšné doručení (např. pokud příjemce na dané adrese nebydlí nebo adresa neexistuje): bezplatné.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Portugalsko nesouhlasí s tím, aby měl na jeho území jiný členský stát možnost doručovat soudní a mimosoudní písemnosti konzulární nebo diplomatickou cestou, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Portugalské právní předpisy neumožňují přímé doručení ve smyslu článku 15 nařízení.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 1 a pokud jsou splněny všechny požadavky podle tohoto článku, mohou portugalští soudci vydat rozhodnutí.

Pro účely čl. 19 odst. 4 Portugalsko prohlašuje, že žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku musí být podána do jednoho roku od vydání napadeného rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty nebude žádosti vyhověno.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Dohody, jejichž stranami jsou členské státy:

– Dohoda mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím ze dne 19. listopadu 1997 o soudní spolupráci v trestních a občanskoprávních věcech

Další dohody, jichž je Portugalsko stranou:

– Dohoda s Angolou ze dne 30. srpna 1995 o právní a justiční spolupráci,

– Dohoda s Kapverdskou republikou ze dne 2. února 2003 o právní a justiční spolupráci,

– Dohoda se Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao ze dne 1. července 2001 o právní a justiční spolupráci,

– Dohoda s Guinea-Bissau ze dne 5. července 1988 o právní spolupráci,

– Dohoda s Mosambikem ze dne 12. dubna 1990 o právní a justiční spolupráci,

– Soudní dohoda s republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov ze dne 23. března 1976.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.