Doručování písemností

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Co se týká soudních písemností, rumunskými orgány zasílajícími tyto písemnosti jsou všechny rumunské soudy s pravomocí doručovat soudní písemnosti přímo přijímajícím orgánům v členských státech EU: okresní soudy – Judecătoriile, tribunály – Tribunalele, odvolací soudy – Curțile de Apel a Nejvyšší kasační a trestní soud – Înalta Curte de Casație și Justiție.

Co se týká mimosoudních písemností, notáři, soudní vykonavatelé a jiné orgány, jejichž oblast působnosti zahrnuje doručování písemností do zahraničí, zasílají žádosti prostřednictvím okresních soudů, v jejichž obvodu mají sídlo. (Ustanovení čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 189/2003 o mezinárodní justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rumunským orgánem, který přijímá žádosti o doručení soudních a mimosoudních písemností z členských států Evropské unie, je soud, v jehož obvodě má adresát písemnosti bydliště nebo sídlo.(čl. 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 189/2003 o mezinárodní soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech)

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Technickými prostředky pro přijímání návrhů a přiložených písemností jsou pošta a fax.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Kromě formulářů v rumunském jazyce přijímá Rumunsko také žádosti v angličtině a francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním rumunským orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti – Ministerul Justiției

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci – Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară

17 Apolodor St., Sector 5, Bucureşti 050741

Tel. č.: +40372041077 Fax: +40372041079

Oddělení pro mezinárodní justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech – Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Tel. č.: +40372041083 Tel. č.: +40372041218 Fax: +40372041079, +40372041084

Článek 4 - Zasílání písemností

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Kromě formulářů v rumunském jazyce přijímá Rumunsko také žádosti v angličtině a francouzštině.

Technickými prostředky pro přijímání návrhů a přiložených písemností jsou pošta a fax.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Článek 183 občanského soudního řádu upravuje dokumenty předané poštovním úřadům, specializovaným kurýrním službám, vojenským útvarům nebo vězeňským zařízením.

Procesní písemnost podaná v zákonem stanovené lhůtě jako doporučená zásilka na poštovním úřadě nebo uložená u expresní kurýrní služby nebo specializované služby se považuje za zaslanou ve stanovené lhůtě.

Písemnost podaná zúčastněnou stranou v zákonem stanovené lhůtě vojenskému útvaru nebo vězeňské správě v zařízení, kde je dotyčná osoba zadržena, se rovněž pokládá za zaslanou ve stanovené lhůtě.

Poštovní podací lístek spolu se záznamem nebo potvrzením na písemnosti předané expresní kurýrní službě, specializované komunikační službě, vojenskému útvaru nebo případně vězeňské správě slouží jako doklad o datu odeslání písemnosti zúčastněnou stranou.

Podle čl. 192 odst. 2 ve spojení s čl. 199 odst. 1 občanského soudního řádu začíná řízení zaevidováním návrhu u soudu. Žalobní návrh podaný osobně nebo v zastoupení, zaslaný poštou, kurýrem, faxem nebo naskenovaný a odeslaný elektronickou poštou nebo jako elektronický dokument je zaevidován a je na něm vyznačeno datum přijetí.

Podle čl. 2 odst. 18, 10 a 11 a čl. 30 odst. 6mimořádného vládního nařízení č. 13/2013 o poštovních službách je doporučená pošta definována jako poštovní služba, která poskytuje paušální záruku proti riziku ztráty, zcizení, částečného nebo úplného zničení či poškození doporučené zásilky a po doručení poštovní zásilky slouží na žádost jako doklad o podání poštovní zásilky nebo doručení adresátovi bez písemného potvrzení adresátem.

Korespondencí se rozumí komunikace v písemné formě na jakémkoli druhu fyzického nosiče, jenž má být přepraven a doručen na adresu uvedenou odesílatelem na samotné zásilce nebo na jejím obalu.

Datem odeslání je datum, k němuž byla poštovní zásilka vyzvednuta poštovními službami, v souladu s ustanoveními článku 183 zákona č. 134/2010, občanský soudní řád, znovu zveřejněný, ve znění pozdějších předpisů.

Datem odeslání je datum, k němuž byla poštovní zásilka vyzvednuta poštovními službami prostřednictvím místa přístupu k poštovním službám, pokud byla vhozena do poštovní schránky před posledním časem výběru u daného přístupového místa. Pokud je zásilka vhozena do poštovní schránky po posledním čase výběru pošty, má se za to, že dnem odeslání je další pracovní den, kdy byla zásilka vyzvednuta z daného přístupového místa.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Kromě osvědčení o doručení v rumunském jazyce přijímá Rumunsko tato osvědčení také v angličtině a francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Procesní písemnosti doručují zdarma, ex offo a úředně soudní úředníci nebo jiní zaměstnanci soudu. Pokud to není možné, písemnosti se zasílají doporučeným dopisem s deklarovaným obsahem a s potvrzením o převzetí, v uzavřené obálce, ke které se připojí doručenka / osvědčení o zápisu z jednání nebo oznámení. Na žádost zúčastněných stran a na jejich náklady mohou procesní písemnosti úředně doručit soudní exekutoři nebo kurýrní služby (čl. 154 odst. 1,4 a 5občanského soudního řádu). Odměny soudních exekutorů za doručení se pohybují od 20 do 400 RON. Viz nařízení ministra spravedlnosti č. 2550/2006, kterým se schvalují minimální a maximální odměny za služby soudních exekutorů.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rumunsko prohlašuje, že zahraniční diplomatičtí nebo konzulární zástupci mohou doručovat soudní či mimosoudní písemnosti na území Rumunska pouze občanům státu, který zastupují.

Článek 15 - Přímé doručení

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rumunsko nesouhlasí s možností přímého doručení ve smyslu čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 19 odst.1 nařízení, mohou rumunské soudy vydat rozhodnutí pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku ve smyslu čl. 19 odst. 4 nařízení je možno podat do jednoho roku od vydání rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Neuplatňuje se.

Poslední aktualizace: 14/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.