Doručování písemností

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Odesílajícími subjekty jsou v Rumunsku všechny rumunské soudy, které mohou doručovat soudní písemnosti přímo přijímajícím subjektům v členských státech Evropské unie: jde o okresní soudy, tribunály, odvolací soudy a Nejvyšší kasační a trestní soud.

Notáři, soudní exekutoři a další příslušné osoby nebo orgány, které jsou zodpovědné za doručování písemností do ciziny, zasílají žádosti prostřednictvím soudů, v jejichž soudním obvodě mají sídlo (čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 189/2003 o mezinárodní soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Rumunským orgánem, který přijímá žádosti o doručení soudních a mimosoudních písemností z členských států Evropské unie, je soud, v jehož obvodě má adresát písemnosti bydliště nebo sídlo.(čl. 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 189/2003 o mezinárodní soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech)

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Technickými prostředky pro přijímání návrhů a přiložených písemností jsou pošta a fax.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě formulářů v rumunském jazyce přijímá Rumunsko také žádosti v angličtině a francouzštině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním rumunským orgánem je Ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiţiei)

Ředitelství mezinárodního práva a soudní spolupráce

(Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, 050741 Bukurešť

Tel. +40372041077; Fax: +40372041079

Oddělení mezinárodní soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech

(Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Tel. +40372041083; Tel. +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě formulářů v rumunském jazyce přijímá Rumunsko také žádosti v angličtině a francouzštině.

Technickými prostředky pro přijímání návrhů a přiložených písemností jsou pošta a fax.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Informace nejsou k dispozici

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě osvědčení o doručení v rumunském jazyce přijímá Rumunsko tato osvědčení také v angličtině a francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Procesní písemnosti doručují zdarma, ex offo a úředně soudní úředníci nebo jiní zaměstnanci soudu. Pokud to není možné, písemnosti se zasílají doporučeným dopisem s deklarovaným obsahem a s potvrzením o převzetí, v uzavřené obálce, ke které se připojí doručenka / osvědčení o zápisu z jednání nebo oznámení. Na žádost zúčastněných stran a na jejich náklady mohou procesní písemnosti úředně doručit soudní exekutoři nebo kurýrní služby (čl. 154 odst. 1,4 a 5občanského soudního řádu). Odměny soudních exekutorů za doručení se pohybují od 20 do 400 RON. Viz nařízení ministra spravedlnosti č. 2550/2006, kterým se schvalují minimální a maximální odměny za služby soudních exekutorů.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Rumunsko prohlašuje, že zahraniční diplomatičtí nebo konzulární zástupci mohou doručovat soudní či mimosoudní písemnosti na území Rumunska pouze občanům státu, který zastupují.

Článek 15 - Přímé doručení

Rumunsko nesouhlasí s možností přímého doručení ve smyslu čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 19 odst.1 nařízení, mohou rumunské soudy vydat rozhodnutí pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku ve smyslu čl. 19 odst. 4 nařízení je možno podat do jednoho roku od vydání rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Neuplatňuje se.

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.