V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Doručování písemností

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou messengers-at-arms. Seznam messengers-at-arms je uveden na internetových stránkách společnosti Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty jsou messengers-at-arms. Seznam messengers-at-arms je uveden na internetových stránkách společnosti Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se zasílají faxem a poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Angličtina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Scottish Government (Skotská vláda)

Central Authority & International Law Team (Ústřední orgán a tým pro mezinárodní právo)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Článek 4 - Zasílání písemností

Formuláře by měly být zasílány v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Spojené království má v úmyslu se od těchto ustanovení odchýlit na základě toho, že složitost jeho právních předpisů týkajících se lhůt a promlčecích lhůt by se tímto článkem dále prohlubovala. Je důležité, aby mohlo být datum doručení určeno s jistotou, neboť určuje, od kdy může účastník řízení požádat o rozsudek pro zmeškání. Spojené království se nedomnívá, že přesný význam tohoto ustanovení a jeho zamýšleného fungování v praxi je dostatečně jasný; mohlo by tudíž zvýšit možnost nejasnosti. Domnívá se proto, že je vhodné přenechat tuto záležitost vnitrostátnímu právu, přinejmenším do doby, než bude mít možnost posoudit, jak funguje v praxi v ostatních členských státech po provedení nařízení.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat potvrzení vyhotovená ve francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Náklady doručování prostřednictvím messengers-at-arms: i) 142,51 GBP u osobního doručení a ii) 45,40 GBP při doručení poštou. Pro upřesnění, tyto náklady na doručení poštou se nevztahují na doručování podle článku 14. K těmto nákladům bude připočtena rovněž DPH.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Skotsko nemá námitky proti výkonu práva přiznaného v čl. 13 odst. 1 na jeho území.

Článek 15 - Přímé doručení

Skotsko nemá námitky proti možnosti přímého doručení stanovené v čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V souladu se stávajícím ustanovením Haagské úmluvy mohou soudy ve Skotsku bez ohledu na odstavec 1 vynést rozhodnutí, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

Lhůta ode dne vydání rozhodnutí, během níž lze vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4:

nejpozději do uplynutí jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí – to je v souladu s Haagskou úmluvou a jedná se o lhůtu, která byla začleněna do skotského soudního řádu.

Poslední aktualizace: 01/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.