V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Doručování písemností

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou messengers-at-arms. Seznam messengers-at-arms je uveden na internetových stránkách společnosti Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty jsou messengers-at-arms. Seznam messengers-at-arms je uveden na internetových stránkách společnosti Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se zasílají faxem a poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Angličtina.

Článek 3 - Ústřední orgán

Scottish Government (Skotská vláda)

Central Authority & International Law Team (Ústřední orgán a tým pro mezinárodní právo)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Článek 4 - Zasílání písemností

Formuláře by měly být zasílány v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Spojené království má v úmyslu se od těchto ustanovení odchýlit na základě toho, že složitost jeho právních předpisů týkajících se lhůt a promlčecích lhůt by se tímto článkem dále prohlubovala. Je důležité, aby mohlo být datum doručení určeno s jistotou, neboť určuje, od kdy může účastník řízení požádat o rozsudek pro zmeškání. Spojené království se nedomnívá, že přesný význam tohoto ustanovení a jeho zamýšleného fungování v praxi je dostatečně jasný; mohlo by tudíž zvýšit možnost nejasnosti. Domnívá se proto, že je vhodné přenechat tuto záležitost vnitrostátnímu právu, přinejmenším do doby, než bude mít možnost posoudit, jak funguje v praxi v ostatních členských státech po provedení nařízení.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě angličtiny bude Spojené království přijímat potvrzení vyhotovená ve francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Náklady doručování prostřednictvím messengers-at-arms: i) 142,51 GBP u osobního doručení a ii) 45,40 GBP při doručení poštou. Pro upřesnění, tyto náklady na doručení poštou se nevztahují na doručování podle článku 14. K těmto nákladům bude připočtena rovněž DPH.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Skotsko nemá námitky proti výkonu práva přiznaného v čl. 13 odst. 1 na jeho území.

Článek 15 - Přímé doručení

Skotsko nemá námitky proti možnosti přímého doručení stanovené v čl. 15 odst. 1.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

V souladu se stávajícím ustanovením Haagské úmluvy mohou soudy ve Skotsku bez ohledu na odstavec 1 vynést rozhodnutí, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

Lhůta ode dne vydání rozhodnutí, během níž lze vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4:

nejpozději do uplynutí jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí – to je v souladu s Haagskou úmluvou a jedná se o lhůtu, která byla začleněna do skotského soudního řádu.

Poslední aktualizace: 01/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.