Doručování písemností

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Orgány Slovenské republiky přijímají žádosti o doručení písemností písemně, v listinné podobě.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Ve smyslu čl. 2 odst. 4 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 288891258

Fax: +421 288891604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština, němčina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Ve smyslu článku 4 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Slovenská republika nesděluje informace k čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2, jelikož slovenský právní řád nevyžaduje, aby se určité písemnosti doručily v určité lhůtě, jak předpokládají uvedené články.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Ve smyslu článku 10 bude Slovenská republika pro vyplnění formulářů akceptovat kromě slovenského jazyka také český jazyk a anglický jazyk.

Článek 11 - Náklady na doručení

Doručování v zásadě provádí dožádaný soud. Za určitých okolností však může soud pověřit doručením písemnosti soudního úředníka. Pokud je tímto orgánem soudní exekutor, je toto doručení zpoplatněno paušální částkou 6,64 EUR za každou doručovanou písemnost.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Slovenská republika je proti možnosti doručovat soudní písemnosti prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, kromě případu, kdy mají být dokumenty doručeny státnímu příslušníkovi členského státu, v němž byla písemnost vyhotovena.

Článek 15 - Přímé doručení

Slovenský právní řád nepovoluje osobám zúčastněným na soudním řízení doručení soudních písemností ze zahraničí přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob ve Slovenské republice.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Slovenská republika v souladu s čl. 19 odst. 2 sděluje, že soudce bez ohledu na ustanovení čl. 19 odst. 1 může vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v daném ustanovení.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Není použitelné

Poslední aktualizace: 09/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.