Doručování písemností

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Orgány, které odesílají písemnosti, jsou okresní soudy (okrajna sodišča), krajské soudy (okrožna sodišča), soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (delovno in socialno sodišče), správní soud (upravno sodišče), vyšší soudy (višja sodišča), Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče), ústavní soud (Ustavno sodišče) a státní zastupitelství (Državno odvetništvo).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Orgány příslušné k přijímání písemností jsou všechny krajské soudy.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Slovinsko bude vedle jednotných formulářů žádostí, které jsou vyplněné ve slovinštině, přijímat formuláře také v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 4 - Zasílání písemností

Slovinsko bude vedle jednotných formulářů žádostí, které jsou vyplněné ve slovinštině, přijímat formuláře také v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Slovinsko sděluje, že v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy se písemnost nedoručuje v určité lhůtě.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Slovinsko bude vedle potvrzení, která jsou vyplněná ve slovinštině, přijímat potvrzení také v angličtině.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

  • Slovinsko nebrání tomu, aby byly písemnosti doručovány prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců za podmínek uvedených v čl. 13 odst. 1.
  • Slovinsko je proti doručování soudních písemností osobám, které mají bydliště ve Slovinsku, prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců jiné země, kromě případu, kdy se písemnost doručuje občanu členského státu, z něhož písemnost pochází.

Článek 15 - Přímé doručení

Slovinsko sděluje, že jeho vnitrostátní právo nepřipouští přímé doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Slovinsko sděluje, že soudce bez ohledu na čl. 19 odst. 1 nařízení může vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení.

Slovinsko sděluje, že žádost o prominutí zmeškání lhůty může být podána ve lhůtě jednoho roku od data vydání rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.