Doručování písemností

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ve Španělsku jsou touto úlohou pověřeni příslušní soudní úředníci jednotlivých soudů (Letrados de la Administración de Justicia).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Pokud jde o dostupné doručovací prostředky, mají soudy v současnosti k dispozici informační a telematické technologie, ale s využíváním tohoto vybavení teprve začínají. Pošta je proto v současnosti jediným dostupným způsobem přijímání písemností, ačkoli v budoucnosti bude snad možné využívat i nástroje IT.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Standardní formulář lze vyplnit v těchto jazycích: angličtina, francouzština, portugalština nebo španělština.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem, který určilo Španělsko, je Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Generální subdirektorát pro mezinárodní justiční spolupráci při ministerstvu spravedlnosti).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913904457

V současnosti je poštovní zásilka jediným akceptovaným způsobem přijímání písemností.

Přijatelné jazyky: španělština, francouzština a angličtina.

Článek 4 - Zasílání písemností

Španělsko akceptuje formuláře žádostí (standardní formulář) vyplněné kromě španělštiny také v angličtině, francouzštině a portugalštině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Lhůty pro doručování se různí v závislosti na druhu dokumentu a druhu či fázi příslušného řízení.

Lhůta bývá obecně tři až pět dní.

Uplatňují se příslušná procesní pravidla.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Osvědčení o doručení akceptuje Španělsko kromě španělštiny také v angličtině, francouzštině a portugalštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

V použitelných španělských právních předpisech bude stanoven poplatek za doručení, v současnosti ale žádná částka stanovena není.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Španělsko nesouhlasí s tím, aby se na jeho území doručovaly písemnosti pocházející z jiného členského státu prostřednictvím konzulátních nebo diplomatických služeb. Výjimku představují dokumenty, které se doručují státním příslušníkům příslušného členského státu (členský stát původu).

Článek 15 - Přímé doručení

Tento druh doručení není stanoven ve španělských právních předpisech, a proto se nedovoluje.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Ve Španělsku mohou soudci obnovit přerušené řízení a vydat rozhodnutí, aniž je dotčen čl. 19 odst. 1, jsou-li splněny veškeré požadavky stanovené v čl. 19 odst. 2.

V souvislosti s pravomocí soudce přijímat žádosti o prominutí zmeškání lhůty Španělsko uvádí, že takové žádosti nejsou přípustné, jsou-li předloženy po uplynutí jednoho roku od data vydání rozhodnutí.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Informace nejsou k dispozici

Poslední aktualizace: 20/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.