Doručování písemností

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Soudy, exekutorské úřady (kronofogdemydigheter) a další švédské orgány, které doručují soudní a mimosoudní písemnosti ve věcech občanských a obchodních.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se přijímají poštou, faxem nebo po dohodě v jednotlivých případech i jiným způsobem. Kontakt lze navázat i telefonicky.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit ve švédštině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě švédštiny může být formulář vyplněn i v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Nepoužije se.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení o doručení se přijímá ve švédštině i v angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Švédsko nemá v úmyslu stanovit poplatek za činnost justičního úředníka nebo jiné příslušné osoby.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Švédsko přijímá doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci.

Článek 15 - Přímé doručení

Švédské právo v určitých případech umožňuje, aby osoba zúčastněná na soudním řízení nechala doručit soudní a mimosoudní písemnosti přímo prostřednictvím úředníků nebo jiných příslušných osob.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Švédské soudy nesmí sdělit rozhodnutí, jestliže jsou splněny podmínky čl. 19 odst. 2, avšak nikoli podmínky čl. 19 odst. 1. Švédsko nemá v úmyslu vydávat sdělení podle čl. 19 odst. 4.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Severská úmluva ze dne 26. dubna 1974 o vzájemné právní pomoci prostřednictvím doručování a dokazování (SÖ 1975:42).

Poslední aktualizace: 14/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.