Doručování písemností

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

UPOZORNĚNÍ: Nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. července 2022 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784.

Oznámení učiněná podle nového nařízení jsou k dispozici zde.


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Soudy, exekutorské úřady (kronofogdemydigheter) a další švédské orgány, které doručují soudní a mimosoudní písemnosti ve věcech občanských a obchodních.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se přijímají poštou, faxem nebo po dohodě v jednotlivých případech i jiným způsobem. Kontakt lze navázat i telefonicky.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit ve švédštině nebo v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 4 - Zasílání písemností

Kromě švédštiny může být formulář vyplněn i v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Nepoužije se.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení o doručení se přijímá ve švédštině i v angličtině.

Článek 11 - Náklady na doručení

Švédsko nemá v úmyslu stanovit poplatek za činnost justičního úředníka nebo jiné příslušné osoby.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Švédsko přijímá doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci.

Článek 15 - Přímé doručení

Švédské právo v určitých případech umožňuje, aby osoba zúčastněná na soudním řízení nechala doručit soudní a mimosoudní písemnosti přímo prostřednictvím úředníků nebo jiných příslušných osob.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Švédské soudy nesmí sdělit rozhodnutí, jestliže jsou splněny podmínky čl. 19 odst. 2, avšak nikoli podmínky čl. 19 odst. 1. Švédsko nemá v úmyslu vydávat sdělení podle čl. 19 odst. 4.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Severská úmluva ze dne 26. dubna 1974 o vzájemné právní pomoci prostřednictvím doručování a dokazování (SÖ 1975:42).

Poslední aktualizace: 16/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.