Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde:

  • Pr. post
  • Andre leveringstjenester (f.eks. kurer)
  • Pr. e-mail
  • Pr. fax

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

A-1070 Wien

Tlf.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Sprog: tysk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Anmodningsformularen (formular i bilag I) kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Dokumenter som omhandlet i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, findes, så vidt vides, ikke i øjeblikket i den østrigske lovgivning.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attester (formular i bilag I) kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke noget fast gebyr.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Østrig modsætter sig ikke forkyndelse efter artikel 13, stk. 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Den østrigske lovgivning giver ikke mulighed for, at retslige dokumenter kan forkyndes direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De østrigske domstole kan uanset stk. 1 afgøre sagen, såfremt de i stk. 2 nævnte betingelser er opfyldt.

I Østrig er der ikke fastsat nogen frist som omhandlet i artikel 19, stk. 4, sidste afsnit, for fremsættelse af en anmodning om adgang til appel med henblik på tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen er udløbet.

Sidste opdatering: 03/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.