Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Retsinstanserne kan modtage meddelelser på følgende måde: pr. post, pr. telefon, pr. fax og pr. e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på følgende sprog: Fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er Chambre nationale des huissiers de justice.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tlf.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Oplysninger kan afgives pr. post, pr. fax, pr. e-mail eller pr. telefon.

Sprog: Fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Anmodningsformularen (en standardformular) accepteres udover på fransk, nederlandsk og tysk, ligeledes på engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I Belgien anvendes en ordning med dobbelt dato ved fastlæggelsen af tidspunktet for en meddelelse (notification) eller en forkyndelse (signification). Den dato, der skal anses for at være meddelelsesdatoen, afhænger således af, om det skal ses i forhold til modtageren af dokumentet eller afsenderen heraf.

Det fremgår af artikel 53a i den belgiske retsplejelov (Code judiciaire belge), at de frister, der begynder at løbe efter, at meddelelse er foretaget i papirform – medmindre andet er fastsat i lovgivningen – i relation til modtageren, beregnes således:

1° når meddelelsen foretages ved et af retten forseglet dokument (pli judiciaire) eller ved anbefalet post med modtagelseskvittering, regnes fristen fra den dag, der følger efter den dag, hvor det forseglede dokument er blevet afleveret på modtagerens bopæl, eller i givet fald, på vedkommendes opholdssted eller valgte adresse,

2° når meddelelsen foretages ved anbefalet brev (pli recommandé) eller ved almindeligt brev (pli simple), regnes fristen fra den tredje hverdag, der følger efter den dag, hvor brevet blev indleveret til postvæsenet, medmindre modtageren kan bevise, at indlevering er sket på et andet tidspunkt.

I relation til afsenderen er det afsendelsesdatoen (date d'expédition) (eller datoen for indlevering til postvæsenet eller til dommerkontoret), der regnes for at være meddelelses- eller forkyndelsesdatoen.

Såfremt en part i en retssag, der har tabt sagen i første instans, ønsker at appellere afgørelsen, skal vedkommende således have mulighed for at gøre det uden at skulle afvente den formelle meddelelse eller forkyndelse af dommen.

Det forholder sig på samme måde, såfremt en person, der ønsker at afbryde en forældelsesfrist, lader et påkrav (un acte interruptif) (et udenretsligt retsskridt) forkynde.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

De belgiske myndigheder accepterer, at formularen udover på fransk, nederlandsk og tysk, ligeledes affattes på engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Retsgebyret for forkyndelse ved en stævningsmand (huissier de justice) udgør et fast beløb på 165 euros (inklusiv belgisk moms), som sagsøgeren skal betale for hvert dokument, der forkyndes for en fysisk eller juridisk person. Dette beløb, eller en del af det, kan stævningsmanden opkræve, før han skrider til forkyndelse. I tilfælde hvor omkostningerne ved forkyndelse belægges med moms i oprindelsesstaten i medfør af EU-reglerne om den fælles momsordning, refunderer stævningsmanden et eventuelt overskydende beløb. Beløbet skal overføres direkte til Belgien via en bank eller andet pengeinstitut, der er godkendt hertil i sagsøgerens medlemsstat, og det påhviler denne at betale et eventuelt bankgebyr herfor.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Belgien modsætter sig forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på sit territorium som omhandlet i forordningen artikel 13, stk. 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Belgien modsætter sig ikke direkte meddelelse eller forkyndelse som omhandlet i forordningens artikel 15.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uagtet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan domstolene i Belgien træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

En anmodning om adgang til appel som omhandlet i artikel 19, stk. 4, skal indgives inden en år efter, at afgørelsen blev truffet.

Sidste opdatering: 01/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.