Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den enhed, der er ansvarlig for fremsendelse og forkyndelse i udlandet af retslige dokumenter, er den retsinstans, som sagen er indbragt for.

Den enhed, der er ansvarlig for forkyndelse i udlandet af udenretslige dokumenter, er den distriktsret (rayonen sad), der har kompetence der, hvor personen eller selskabet har sin nuværende eller permanente adresse eller forretningssted, hvorimod det for dokumenter, der er legaliseret af en notar, gælder, at det er distriktsretten (rayonen sad) i det distrikt, hvor notarens kontor er beliggende, der er kompetent.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

I Bulgarien er det den distriktsret (rayonen sad), i hvis retskreds dokumenterne skal forkyndes, der er kompetent.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Distriktsretterne accepterer at modtage anmodningerne om forkyndelse og de vedlagte dokumenter, der skal forkyndes, pr. post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Distriktsretterne accepterer formularer, der er udfyldt på bulgarsk, engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed i Bulgarien er justitsministeriet.

Afdelingen for "Internationalt retsligt samarbejde og europæiske anliggender"

Tlf.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-mail : civil@justice.government.bg

ul. «Slavyanska» nº 1

Sofia-1040

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Anmodningsformularen til brug for fremsendelse af dokumenter kan udfyldes på bulgarsk, engelsk eller fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Efter bulgarsk lovgivning gælder der ingen frist for forkyndelse eller meddelelse af dokumenter.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Bulgarien tillader, at forkyndelsesattesten og kopien af det dokument, der skal forkyndes, affattes på bulgarsk, engelsk eller fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

I bulgarsk lovgivning er der ikke fastsat regler om afgifter for sædvanlige forkyndelser af dokumenter. Såfremt der benyttes en særlig forkyndelsesmåde, skal der betales en afgift, hvis størrelse fastsættes i overensstemmelse med den skala for afgifter og gebyrer, der er bilagt loven om private stævningsmænd.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Under henvisning til artikel 13, stk. 2, meddeles det, at Bulgarien kun tillader den i artikel 13, stk. 1, omhandlede forkyndelse på sit territorium, når modtageren er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører, jf. artikel 608 i den civile proceslov.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse som omhandlet i artikel 15 er ikke tilladt efter bulgarsk lovgivning, jf. artikel 613 i den civile proceslov.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Bulgarien vil ikke benytte sig af muligheden i artikel 19, stk. 2.

Anmodninger efter artikel 19, stk. 4, kan fremsættes inden et år efter det tidspunkt, hvor dommen blev afsagt.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Bulgarien er ikke omfattet af en aftale og har ikke selv indgået nogen aftale i lighed med forordningen for yderligere at fremskynde eller forenkle dokumentfremsendelsen.

Sidste opdatering: 14/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.