Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypern

Tlf.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypern

Tlf.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Post, fax, e-mail

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Fransk og engelsk

Artikel 3 - Central enhed

Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypern

Tlf.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

I forbindelse med den indenlandske forkyndelsesprocedure skal den fremsendende instans indsende formularen i bilag I i to eksemplarer med påtegningen FOR SERVICE og FOR RETURN.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Der er ikke fastsat bestemte frister for forkyndelse af dokumenter i cypriotisk ret.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Engelsk

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

21 EUR pr. dokument.

Betaling af gebyret foretages ved bankoverførsel til følgende bankkonto tilhørende ministeriet for justitsvæsen og offentlig orden:

Konto: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Alle anmodninger om forkyndelse af dokumenter skal indgives på den ovenfor beskrevne måde. Hvis anmodningerne ikke er ledsaget af betaling af gebyret og den tilsvarende kvittering fra banken, bliver de returneret, og sagen henlægges.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Cypern modsætter sig ikke en sådan forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse er tilladt efter cypriotisk ret.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Retten kan på begæring af sagsøgeren afgøre sagen efter eget skøn, hvis alle betingelserne i bestemmelsen er opfyldt.

En begæring om adgang til appel skal fremsættes inden for en frist på et år, forudsat at den fremsættes inden en rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 12/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.