Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Domstole, fogeder, anklagemyndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Måder, hvorpå dokumenter kan modtages:

  • post,
  • fax,
  • e-mail

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på tjekkisk, slovakisk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Justitsministeriet, International Afdeling

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Tlf.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Tjekkiet accepterer, at standardformularen udfyldes på tjekkisk, men også på slovakisk og på engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I Tjekkiet er der ikke fastsat nogen sådan frist for forkyndelse eller aflevering af dokumenter.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Tjekkiet accepterer, at attesten udfyldes på tjekkisk, slovakisk og engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse eller aflevering er ikke forbundet med opkrævning af et gebyr.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Tjekkiet modsætter sig ikke en sådan forkyndelse eller aflevering på sit territorium.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Denne type forkyndelse eller aflevering er ikke hjemlet i tjekkisk lovgivning.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Article 19, paragraphe 2

De tjekkiske retter kan uanset bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

Article 19, paragraphe 4

I Tjekkiet findes der ikke sådanne frister.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Kopi af følgende overenskomster tilstilles Kommissionen:

  • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Polen (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Ungarn (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik om retshjælp, der ydes af domstolene, og om regulering af visse retslige forbindelser på det civil- og strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på at lette det retlige samarbejde inden for rammerne af Haagerkonventionen om civilprocessen, der blev indgået den 1. marts 1954, om forkyndelse og aflevering i udlandet af inden- og udenretlige dokumenter på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 15. november 1965, og om bevisoptagelse i udlandet på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 18. marts 1970 (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.