På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forkyndelse og overførsel af dokumenter

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den fremsendende instans er High Court (retten i første instans), Queens Bench (appeldomstolen), Foreign Process Section (afdelingen for udenlandsk forkyndelse).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den modtagende instans er High Court (retten i første instans), Queens Bench (appeldomstolen), Foreign Process Section (afdelingen for udenlandsk forkyndelse).

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter fremsendes pr. fax og post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Der kommunikeres pr. post, fax, e-mail og telefon, og den centrale enhed har ansvaret for at kontrollere oversættelser.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Ud over engelsk accepterer Det Forenede Kongerige standardanmodningsformularer på fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Det Forenede Kongerige agter at fravige disse bestemmelser med den begrundelse, at kompleksiteten i dets lovgivning om tidsfrister og forældelse kun vil blive forværret af denne artikel. Det er vigtigt, at forkyndelsesdatoen kan fastslås med sikkerhed, da denne anvendes til at bestemme det tidspunkt, hvorfra der kan afsiges udeblivelsesdom. Det Forenede Kongerige mener ikke, at den nøjagtige betydning af denne bestemmelse og dens tilsigtede virkning er tilstrækkeligt klar. Det kan derfor give anledning til forvirring. Derfor mener Det Forenede Kongerige, at dette bør være underlagt den nationale lovgivning, og i hvert fald indtil man har haft mulighed for at vurdere, hvordan det fungerer i praksis i de andre medlemsstater efter forordningens gennemførelse.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Ud over engelsk accepterer Det Forenede Kongerige attester udfyldt på fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke betaling for dette.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Det Forenede Kongerige agter ikke at modsætte sig udøvelsen af retten i artikel 13, stk. 1, på sit område.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

England og Wales modsætter sig muligheden for direkte forkyndelse i artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I henhold til den gældende bestemmelse i Haagerkonventionen kan domstolene i Det Forenede Kongerige, uanset bestemmelserne i stk. 1, afsige dom, hvis alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Periode efter afsigelse af dom, hvor en anmodning om adgang til appel som omhandlet i stk. 4, kan imødekommes:

Når retten skal tage stilling til spørgsmålet om omstødelse af en udeblivelsesdom, skal den tage hensyn til, om den person, der anmoder om at få dommen omstødt, har fremsat anmodningen derom straks.

Sidste opdatering: 29/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.