Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Følgende kommunikationsmidler kan benyttes til modtagelse af dokumenter: post, fax og elektroniske fremsendelsesmidler i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i den civile retsplejelov.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Der kan bruges estisk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale instans er justitsministeriet.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tlf.: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

I henhold til forordningens artikel 4, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, accepteres standardformularer udfyldt på enten engelsk eller estisk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Der er ikke fastsat nogen bestemt periode i estisk lov.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

I henhold til forordningens artikel 4, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, accepteres standardformularer udfyldt på enten engelsk eller estisk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Normalt forkyndes dokumenter gratis.

Når procesdokumenter forkyndes ved stævningsmand, skal der betales et gebyr på 40 EUR, hvis dokumenterne kunne forkyndes for adressaten eller dennes juridiske repræsentant:

1) på den adresse eller via de telekommunikationsoplysninger, der står opført i folkeregistret, eller via e-mailadressen: personal ID code@eesti.ee

2) på en adresse, som står opført i det estiske register over enkeltmandsvirksomheder og juridiske personer, eller via de telekommunikationsoplysninger, der står opført i ovennævnte registers informationssystem

I tilfælde, der ikke er nævnt ovenfor, skal der betales en afgift på 70 EUR til stævningsmanden for forkyndelse af procesdokumenter. Hvis den person, som dokumenterne skal forkyndes for, har en juridisk forpligtelse til at registrere sin adresse eller sine telekommunikationsoplysninger i befolkningsregisteret eller registeret over enkeltmandsvirksomheder eller juridiske personer i Estland, og personen har undladt dette, herunder hvis de registrerede oplysninger er forældede eller ukorrekte af en anden grund, så procesdokumenterne ikke kunne forkyndes ud fra disse oplysninger, skal rekvirenten betale 35 EUR af de ovennævnte 70 EUR, og den person, dokumenterne skulle forkyndes for, skal betale de resterende 35 EUR i overensstemmelse med afgørelsen om stævningsgebyret.

Hvis et procesdokument ikke kunne forkyndes, selv om stævningsmanden gjorde alt, hvad der var påkrævet og muligt inden for rimelighedens grænser for at forkynde dokumentet efter den lovbestemte procedure, er stævningsmanden berettiget til at opkræve et gebyr på 40 EUR ved udfærdigelse af en afgørelse om stævningsmandens gebyr og forkyndelsesmåden, som beskriver de skridt, stævningsmanden tog for at forkynde dokumentet.

Stævningsmanden må ikke opkræve gebyr, hvis denne ikke har gjort alt, hvad der var påkrævet og muligt inden for rimelighedens grænser for at forkynde dokumentet efter den lovbestemte procedure inden for den periode, der er fastsat af retten, og hvis det ikke var muligt at forkynde procesdokumentet.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

I overensstemmelse med forordningens artikel 13, stk. 2, kan dokumenter kun forkyndes ved en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentanter, som opholder sig i Estland, hvis de forkyndes for en statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumenterne stammer.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I Estland kan dokumenter ikke forkyndes som angivet i forordningens artikel 15.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

En estisk ret kan også afsige kendelse i en sag på de betingelser, der er fastlagt i forordningens artikel 19, stk. 2, hvis der ikke er modtaget en attest som bevis for forkyndelse for sagsøgte. I overensstemmelse med forordningens artikel 19, stk. 4, tredje punktum, kan en anmodning om adgang til appel fremsættes for retten inden for et år efter, at der er afsagt en kendelse, der afslutter sagen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Aftalen mellem Estland og Polen om gensidig retshjælp og retlige forhold i civilretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager

Aftalen mellem Republikken Letland, Republikken Estland og Republikken Litauen om gensidig retshjælp og retsforhold

Sidste opdatering: 14/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.