Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De fremsendende instanser er distriktsdomstolene (käräjäoikeudet), konkurrence- og forbrugerdomstolen (markkinaoikeus), appelretterne (hovioikeudet), højesteret (korkein oikeus) foged og justitsministeriet.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på finsk, svensk og engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den centrale enhed er justitsministeriet.

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Government]

Tlf.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Sprog: finsk, svensk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Anmodningsformularen kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I medfør af artikel 9, stk. 3, meddeler Finland Kommissionen, at Finland ikke vil anvende bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 og 2. Disse bestemmelser har i deres nuværende form ikke nogen klar betydning set i forhold til det finske retssystem og kan derfor ikke anvendes i praksis i Finland.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attestformularen kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse af dokumenter er gratis for udenlandske fremsendende instanser.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Finland modsætter sig ikke en sådan forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Finland modsætter sig ikke en sådan forkyndelse.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Da Finland ikke afgiver den i artikel 19, stk. 2, omhandlede meddelelse, kan finske domstole ikke afgøre sager i henhold til artikel 19, stk. 2. Af samme årsag vil der ikke være behov for den i artikel 19, stk. 4, omhandlede meddelelse.

Sidste opdatering: 22/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.