Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

De fremsendende instanser i Frankrig er stævningsmændene (huissiers de justice) og dommerkontoret ved de forskellige retter (greffes des tribunaux).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

De modtagende instanser i Frankrig er udelukkende stævningsmændene.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Måde, hvorpå dokumenterne kan modtages: Fremsendelse med posten.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udfyldes på fransk eller et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er afdelingen for gensidig retshjælp, international privatret og EU-ret (Département de l'entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE)

Adresse:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Sprog: fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udfyldes på fransk eller et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Det er i fransk lovgivning fastsat, at et dokument skal være forkyndt (signifié) eller meddelt (notifié) indenfor en bestemt frist som angivet i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Frankrig accepterer, at forkyndelsesattesten eller kopien af det forkyndte eller meddelte dokument udover på fransk kan udfyldes på et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Det faste gebyr, der skal betales for at lade et dokument forkynde af stævningsmanden, er fastsat til 48,75 euros (jf. bekendtgørelse af 26.2.2016). Ved fremsendelse af dokumenterne skal bevis for betalingen vedlægges, medmindre sagsøgeren opfylder betingelserne for at få retshjælp.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Frankrig modsætter sig, at andre medlemslande lader dokumenter forkynde eller meddele ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på fransk område, medmindre adressaten er statsborger i den relevante oprindelsesmedlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Frankrig modsætter sig ikke direkte forkyndelse eller meddelelse af dokumenter som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uagtet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan de franske domstole træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

En anmodning om adgang til appel som omhandlet i artikel 19, stk. 4, skal fremsættes inden et år efter, at afgørelsen blev truffet.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Konvention af 1. marts 1954 om civilproces

Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

Aftale mellem Frankrig og Tyskland om fremme af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces (undertegnet den 6. maj 1961)

Konventionen om gensidig retshjælp i civile og kommercielle sager mellem Frankrig og Belgien af 1. marts 1956 (ændret ved skrivelser af 23. og 30. august 1960)

Aftale af 5. april 1967 mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Polens regering om fremme af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces

Konvention af 2. februar 1922 med henblik på at lette fuldbyrdelsen af procesdokumenter mellem personer med bopæl i henholdsvis Frankrig og Storbritannien

Aftale mellem Den Franske Republik og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om fremme af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces (undertegnet i Beograd den 29. oktober 1969)

Konvention mellem Den Franske Republik og Den Socialistiske Republik Rumænien om gensidig retshjælp i civil- og handelsretlige sager (undertegnet i Paris den 5. november 1974)

Konvention om gensidig retshjælp og gensidigt samarbejde mellem Den Franske Republik og Republikken Østrig som tillæg til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces (undertegnet i Wien den 27. februar 1979)

Konvention om gensidig retshjælp i civil- og familieretlige sager og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser mellem Den Franske Republik og Den Ungarske Folkerepublik (undertegnet i Budapest den 31. juli 1980)

Konvention mellem Den Franske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiets regering om gensidig retshjælp og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i civilretlige, familieretlige og handelsretlige sager (undertegnet den 10. maj 1984)

Konvention om gensidig retshjælp i civilretlige sager mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Bulgariens regering (undertegnet i Sofia den 18. januar 1989)

Sidste opdatering: 14/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.