På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Gibraltar

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den fremsendende instans er Registrar of the Supreme Court of Gibraltar.

Henvendelser til den fremsendende instans fremsendes via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tlf.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den modtagende instans er Registrar of the Supreme Court of Gibraltar.

Henvendelser til den modtagende instans fremsendes via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tlf.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter fremsendes pr. fax eller post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på enten engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar

Supreme Court

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tlf.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

Formelle henvendelser til den modtagende instans rettes til Registrar of the Supreme Court på ovennævnte adresse, men fremsendes via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tlf.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Henvendelse sker i form af brev, fax, e-mail og telefon, og den centrale enhed vil få til opgave at kontrollere oversættelser.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden engelsk accepterer Det Forenede Kongerige også, at anmodningsformularen udfyldes på fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Det Forenede Kongerige har til hensigt at fravige denne artikel, fordi de indviklede retsforskrifter om tidsfrister og begrænsede perioder blot vil blive endnu mere komplicerede som følge af denne artikel. Det er vigtigt, at selve forkyndelsesdatoen kan fastlægges med sikkerhed, eftersom den er afgørende for det tidspunkt, efter hvilket en af parterne kan blive idømt en udeblivelsesdom. Det Forenede Kongerige mener ikke, at den helt nøjagtige betydning af denne bestemmelse og dens tilsigtede virkning i praksis er helt klar. Den kan derfor kun øge mulighederne for misforståelser. Det Forenede Kongerige mener derfor, at dette snarere henhører under national ret, i det mindste indtil det kan vurderes, hvordan det fungerer i praksis i de andre medlemsstater, efter at forordningen er gennemført.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Foruden engelsk accepterer Det Forenede Kongerige også, at afleveringsattesten udfyldes på fransk.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Det Forenede Kongerige har ikke til hensigt at modsætte sig, at der gøres brug af den i artikel 13, stk. 1, omhandlede mulighed på britisk territorium.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Gibraltar modsætter sig ikke den mulighed for direkte forkyndelse, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I overensstemmelse med Haag-konventionen kan dommerne i Det Forenede Kongerige uanset bestemmelserne i stk. 1 træffe afgørelse i en retssag, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Frist efter dommens afsigelse for fremsættelse af begæring om ophævelse af præklusion, som omhandlet i stk. 4:

Når domstolen overvejer at omstøde en udeblivelsesdom, må den tage hensyn til, om den person, der søger at få en udeblivelsesdom omstødt, ufortøvet indgav anmodning herom.

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.