Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

I Ungarn er de fremsendende myndigheder følgende myndigheder:

  • For så vidt angår retslige dokumenter er det den domstol, der har behandlet den sag, der har givet anledning til dokumentet
  • For så vidt angår retslige dokumenter, der er udfærdiget i forbindelse med en notarsag, er det den notar, der har udfærdiget dokumentet
  • For så vidt angår andre dokumenter, er det den kompetente minister.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

I Ungarn er de modtagende myndigheder følgende myndigheder:

  • Distriktsdomstolen (járásbíróság) – i Budapest: Byretten i Pest Pesti Központi Kerületi Bíróság – i hvis retskreds modtageren har sin adresse, således som denne er angivet i anmodningen om retlig bistand, og
  • Den ungarske sammenslutning af stævningsmænd (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

De modtagende instanser kan modtage dokumenterne pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Ungarsk, tysk, engelsk og fransk.

Artikel 3 - Central enhed

I Ungarn udføres den centrale enheds opgaver af den kompetente minister.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Sprogkundskaber: ungarsk, tysk, engelsk og fransk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Udover ungarsk accepteres også tysk, engelsk og fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Finder ikke anvendelse i Ungarn.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Udover ungarsk accepteres også tysk, engelsk og fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse, der foretages af retten, er gratis.

Gebyret for forkyndelse ved stævningsmand udgør 7 500 HUF, som betales forlods ved bankoverførsel til nedennævnte konto, idet en kvittering for overførslen vedlægges anmodningen:

  • Kontohaver: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Meddelelse: KU2-referencenummeret på anmodningen, modtagerens navn.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

I Ungarn finder den i artikel 13 omhandlede mulighed for forkyndelse kun anvendelse, når modtageren er statsborger i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I Ungarn er forkyndelse i medfør af artikel 15 underlagt reglerne for forkyndelse ved stævningsmand.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De ungarske domstole kan i givet fald træffe afgørelse i sagen, hvis samtlige betingelser i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

I Ungarn er fristen i artikel 19, stk. 4, for at fremsætte en anmodning om at tilsidesætte virkningerne af, at fristen for appel er udløbet, et år.

Sidste opdatering: 29/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.