Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

I Ungarn er de fremsendende myndigheder følgende myndigheder:

  • For så vidt angår retslige dokumenter er det den domstol, der har behandlet den sag, der har givet anledning til dokumentet
  • For så vidt angår retslige dokumenter, der er udfærdiget i forbindelse med en notarsag, er det den notar, der har udfærdiget dokumentet
  • For så vidt angår andre dokumenter, er det den kompetente minister.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

I Ungarn er de modtagende myndigheder følgende myndigheder:

  • Distriktsdomstolen (járásbíróság) – i Budapest: Byretten i Pest Pesti Központi Kerületi Bíróság – i hvis retskreds modtageren har sin adresse, således som denne er angivet i anmodningen om retlig bistand, og
  • Den ungarske sammenslutning af stævningsmænd (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

De modtagende instanser kan modtage dokumenterne pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Ungarsk, tysk, engelsk og fransk.

Artikel 3 - Central enhed

I Ungarn udføres den centrale enheds opgaver af den kompetente minister.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Sprogkundskaber: ungarsk, tysk, engelsk og fransk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Udover ungarsk accepteres også tysk, engelsk og fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Finder ikke anvendelse i Ungarn.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Udover ungarsk accepteres også tysk, engelsk og fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse, der foretages af retten, er gratis.

Gebyret for forkyndelse ved stævningsmand udgør 7 500 HUF, som betales forlods ved bankoverførsel til nedennævnte konto, idet en kvittering for overførslen vedlægges anmodningen:

  • Kontohaver: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Meddelelse: KU2-referencenummeret på anmodningen, modtagerens navn.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

I Ungarn finder den i artikel 13 omhandlede mulighed for forkyndelse kun anvendelse, når modtageren er statsborger i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I Ungarn er forkyndelse i medfør af artikel 15 underlagt reglerne for forkyndelse ved stævningsmand.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De ungarske domstole kan i givet fald træffe afgørelse i sagen, hvis samtlige betingelser i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

I Ungarn er fristen i artikel 19, stk. 4, for at fremsætte en anmodning om at tilsidesætte virkningerne af, at fristen for appel er udløbet, et år.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.