Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Fra 15. april 2019 er den fremsendende instans i Irland det kombinerede dommerkontor i Castlebar i provinsen Mayo:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen er sendt fra.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Fra 15. april 2019 er den modtagende instans i Irland det kombinerede dommerkontor i Castlebar i provinsen Mayo:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen blev sendt til.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: Pr. post eller ved brug af en tjenesteudbyder såsom en ekspresleveringstjeneste.

E-mails kan også benyttes i forbindelse med administrative meddelelser.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irland

Meddelelser på engelsk eller irsk kan sendes pr. post eller fax til Central Office of the High Court på fax nr. (353-1) 872 56 69. Telefonisk henvendelse til Central Office of the High Court er ligeledes mulig på tlf. (353-1) 888 60 00.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Irland accepterer, at anmodningen (standardformularen) udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Bestemmelserne i dette stykke gælder ikke ifølge irsk ret.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Irland accepterer, at attestformularen udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Når der anmodes om personlig forkyndelse i henhold til artikel 11, stk. 2, vil denne forkyndelse blive foretaget af et law agency, en privatdetektiv eller en advokat, og parterne aftaler gebyret, som normalt beløber sig til omkring 70-100 EUR.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Irland modsætter sig ikke denne form for forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Irland foretager ikke direkte forkyndelse.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en irsk domstol afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

For så vidt angår artikel 19, stk. 4, er det op til retten at sikre, at anmodningen om adgang til appel er fremsat inden en rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ingen

Sidste opdatering: 21/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.