Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

De måder, instanserne kan modtage dokumenter på: pr. post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på følgende sprog: italiensk, fransk og engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er Fælleskontoret for retssekretærerne ved appelretten i Rom.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tlf.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenter til forkyndelse i Italien, skal fremsendes pr. post og tilbagesendes til de fremsendende instanser ad samme vej.

Sprog, der kan anvendes: italiensk, fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden italiensk accepterer Italien også, at anmodningen (standardformularen) udfyldes på fransk og engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Der er ikke udtrykt hensigt om fravigelse.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attesten som bevis for opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med forkyndelsen kan foruden på italiensk udfyldes på fransk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Italien modsætter sig, at diplomatiske eller konsulære repræsentanter forkynder retslige dokumenter for personer med bopæl i en anden medlemsstat (undtagen når der er tale om italienske statsborgere med bopæl i en anden medlemsstat).

Italien modsætter sig, at diplomatiske eller konsulære repræsentanter for en anden medlemsstat forkynder retslige dokumenter for personer med bopæl i Italien, undtagen når der er tale om statsborgere fra denne anden medlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Der er intet til hinder for, at en person, der har interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved kompetente personer i modtagerstaten.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Italien agter ikke at anvende de i stk. 2 og 4 omhandlede meddelelser.

Sidste opdatering: 21/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.