Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

De måder, instanserne kan modtage dokumenter på: pr. post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Formularen kan udfyldes på følgende sprog: italiensk, fransk og engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er Fælleskontoret for retssekretærerne ved appelretten i Rom.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tlf.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenter til forkyndelse i Italien, skal fremsendes pr. post og tilbagesendes til de fremsendende instanser ad samme vej.

Sprog, der kan anvendes: italiensk, fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden italiensk accepterer Italien også, at anmodningen (standardformularen) udfyldes på fransk og engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Der er ikke udtrykt hensigt om fravigelse.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attesten som bevis for opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med forkyndelsen kan foruden på italiensk udfyldes på fransk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Italien modsætter sig, at diplomatiske eller konsulære repræsentanter forkynder retslige dokumenter for personer med bopæl i en anden medlemsstat (undtagen når der er tale om italienske statsborgere med bopæl i en anden medlemsstat).

Italien modsætter sig, at diplomatiske eller konsulære repræsentanter for en anden medlemsstat forkynder retslige dokumenter for personer med bopæl i Italien, undtagen når der er tale om statsborgere fra denne anden medlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Der er intet til hinder for, at en person, der har interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved kompetente personer i modtagerstaten.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Italien agter ikke at anvende de i stk. 2 og 4 omhandlede meddelelser.

Sidste opdatering: 01/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.