Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

I overensstemmelse med ændringerne af den lettiske lov om civil retspleje, der trådte i kraft den 1. januar 2019, blev der indført ændringer vedrørende forkyndelse af udenlandske retslige og udenretslige dokumenter i Letland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000. Mere specifikt vil det centrale organ, der modtager og behandler anmodninger om forkyndelse af udenlandske dokumenter, være Letlands råd for fogeder (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Desuden er der for hver anmodning om forkyndelse af dokumenter blevet fastsat et gebyr på 113,97 EUR (inkl. moms). Betalingen skal foretages ved bankoverførsel, og eventuelle bankgebyrer skal afholdes af den person, der betaler den faste takst for dokumentforkyndelse.

Det ansvarlige centrale organ er:

Zvērinātu tiesu izpildītāju Padome (Letlands råd for fogeder)

(fra 16. december 2019) Adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Telefon: (+371) 67290005 Fax: (+371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Bankoplysninger:

Registreringsnummer: 90001497619

Registreret adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

SWIFT-kode: HABALV22

Betalingsformål: oplysninger om adressaten

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

I Letland accepteres anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter og attester for forkyndelse af dokumenter, hvis de indsendes pr. post.

Meddelelser via de andre standardformularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007, kan også indsendes gennem andre kommunikationsmidler, der står til rådighed for den relevante lettiske domstol.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

I Letland accepteres standardformularer både på lettisk og på engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Det centrale organ er Latviias Zvērinātu tiesu izpildītāju Padome (Letlands råd for fogeder)

(Fra 16. december 2019) Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Telefon: (+371) 67290005 Fax: (+371) 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

I Letland accepteres en anmodning om forkyndelse af dokumenter, der er udfærdiget på den standardformular, der er gengivet i bilag I til forordningen, hvis den er indsendt på lettisk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I artikel 56.1, stk. 1, i loven om civil retspleje fastsættes det, at når retslige dokumenter er blevet afleveret efter proceduren i artikel 56, med undtagelse af den i stk. 9 omhandlede omstændighed, anses en person for at være blevet underrettet om tid og sted for et retsmøde eller en retssag, eller indholdet af det relevante dokument og de retslige dokumenter anses for at være forkyndt:

1) på den dato, hvor personen modtog dem i henhold til artikel 56, stk. 3, 7 eller 8, i loven

2) på den dato, hvor den pågældende nægtede at modtage dem (artikel 57)

3) på den syvende dag efter afsendelsen af dokumenterne, hvis de er sendt pr. post

4) på den tredje dag efter afsendelsen af dokumenterne, hvis de er sendt pr. e-mail

5) på den tredje dag efter afsendelsen, når underretningen foretages online.

I henhold til stk. 2 i ovennævnte artikel er det forhold, at de retslige dokumenter er blevet afleveret på en fysisk persons officielle adresse, en supplerende adresse, der er opgivet, en adresse, som den fysiske person har angivet i forbindelse med kommunikation med retten eller et vedtægtsmæssigt hjemsted for en juridisk person, og der er modtaget en kvittering for leveringen fra postvæsenet, eller dokumenterne er returneret, i sig selv uden betydning for, om dokumenterne er meddelt. Modtageren kan tilbagevise formodningen om, at dokumenter er blevet forkyndt den syvende dag efter afsendelsesdatoen, hvis de er sendt med post, eller på den tredje dag efter afsendelsen, hvis de er sendt pr. e-mail eller meddelt online, ved at angive objektive omstændigheder, som vedkommende ikke selv er herre over, og som forhindrede ham eller hende i at modtage dokumenterne på den angivne adresse.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

I Letland accepteres en attest for forkyndelse af dokumenter, der er udfærdiget på den standardformular, der er gengivet i bilag I til forordningen, hvis den er indsendt på lettisk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I Letland forkyndes dokumenter i overensstemmelse med forordningens artikel 11, stk. 2, litra a), idet der skal betales et gebyr på 113,97 EUR (inkl. moms) for hver anmodning om forkyndelse af dokumenter. Betalingen skal foretages ved bankoverførsel, og eventuelle bankgebyrer skal afholdes af den person, der betaler den faste takst for dokumentforkyndelse.

Bankoplysninger:

Registreringsnummer: 90001497619

(fra 16. december 2019) Registreret adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011,, Letland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT-kode: HABALV22

Betalingsformål: oplysninger om adressaten

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Letland er imod forkyndelse af dokumenter i henhold til forordningens artikel 13, stk. 1, undtagen i de tilfælde, hvor dokumenterne forkyndes for statsborgere fra den pågældende medlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I henhold til lettisk lovgivning kan dokumenter ikke forkyndes i henhold til artikel 15 i forordningen.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i forordningens artikel 19, stk. 1, kan en domstol eller en dommer i Letland træffe en retsafgørelse, selv om der ikke er modtaget nogen attest for forkyndelse eller kvittering for levering, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 19, stk. 2, er opfyldt. I Letland er der ikke fastlagt en bestemt frist, hvorefter anmodninger om fritagelse for virkningerne af udløbet af klagefristen ikke længere accepteres, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 19, stk. 4, er opfyldt.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Republikken Letland opretholder to aftaler, som den har indgået:

1) Aftale mellem Republikken Letland og Republikken Polen om gensidig retshjælp og retlige forhold i civilretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager

2) Aftale om gensidig retshjælp og retlige forhold mellem Republikken Letland, Republikken Estland og Republikken Litauen.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.