Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Alle Republikken Litauens almindelige domstole, som behandler civile sager og handelssager, har kompetence til at fremsende dokumenter til en udenlandsk stat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1393/2007 og Haagerkonventionen af 1965.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den enhed, der er udpeget til at modtage anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1393/2007, er det litauiske fogedkammer.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Retslige og udenretslige dokumenter kan accepteres pr. post og fax.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Litauen accepterer formularer, der er udfyldt på litauisk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed, som varetager de funktioner, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1393/2007, er Republikken Litauens justitsministerium.

Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, Litauen

Tlf.: +370 5 2662984

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

De sprog, som Republikken Litauen accepterer med henblik på udfyldelse af standardformularen i bilag I til forordningen, er litauisk og engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I den litauiske lovgivning er der ikke fastsat særlige frister for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

De sprog, som Republikken Litauen accepterer med henblik på udfyldelse af standardformularen i bilag I til forordningen, er litauisk og engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Republikken Litauen opkræver et gebyr på 110 EUR for de ydelser, der er omhandlet i forordningens artikel 11, stk. 2, litra a).

Dette gebyr skal indbetales på en konto, der tilhører den modtagende instans, det litauiske fogedkammer.

Det litauiske fogedkammer

Adresse: Konstitucijos pr. 15, Vilnius 09319, Litauen

Bank: Luminor Bank AB, bankkode 40100, SWIFT-code AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, selskabsnr. 126198978.

Tlf.: +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

De litauiske myndigheder erklærer, at de modsætter sig den form for forkyndelse af dokumenter på Litauens territorium, som beskrives i artikel 13, medmindre dokumenterne skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

De litauiske myndigheder erklærer, at den form for forkyndelse af dokumenter, som beskrives i artikel 15, ikke tillades i Litauen.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De litauiske myndigheder erklærer, at de litauiske domstole kan træffe afgørelse i sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, hvis alle betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

De litauiske myndigheder erklærer, at en anmodning om adgang til appel, efter at fristen for appel er udløbet, som omhandlet i forordningens artikel 19, stk. 4, ikke bliver efterkommet, hvis den fremsættes mere end et år efter datoen for afsigelsen af dommen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Litauen har ikke indgået nogen aftaler eller arrangementer med andre medlemsstater for yderligere at fremskynde eller forenkle dokumentfremsendelsen, jf. artikel 20, stk. 2.

Sidste opdatering: 14/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.