Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Stævningsmændene (huissiers de justice) har kompetence til at forkynde dokumenter.

De kan finde en stævningsmand på denne hjemmeside:

http://www.huissier.lu/members.php

Justitssekretærerne (greffiers des juridictions) har ligeledes kompetence til at forkynde dokumenter.

Nærmere oplysninger findes på denne hjemmeside:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justitsministeriet har ingen kompetence på dette område. Ingen forkyndelser af eller meddelelser om dokumenter kan sendes til Justitsministeriet.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

De kan finde en stævningsmand på denne hjemmeside:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Mulige fremsendelsesmåder:

Almindelig post, e-post, fax eller telefonisk henvendelse.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Fransk og tysk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er anklagemyndigheden (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postadresse : L-2080 Luxembourg

Tlf. (+352) 47 59 81-2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Sprogkundskaber: fransk og tysk

Justitsministeriet har ingen kompetence på dette område. Ingen forkyndelser af eller meddelelser om dokumenter kan sendes til Justitsministeriet.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Luxembourg accepterer, at anmodningsformularen (standardformularen) udfyldes på fransk eller tysk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Et dokument skal efter luxembourgsk lovgivning forkyndes eller meddeles inden for en bestemt frist, jf. artikel 8, stk. 3, og 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007.

Når dokumentet forkyndes, skal datoen angives uden på dokumentet, og denne dato svarer til den dag, hvor dokumentet blev overgivet til modtageren, eller afleveret på dennes bopæl.

Hvis adressaten nægter at modtage kopien af det dokument, der skal forkyndes, noterer stævningsmanden dette uden på kuverten. I givet fald anses forkyndelsen for at være sket den dag, hvor dokumentet blev forevist for adressaten.

Når den person, som dokumentet skal forkyndes for, ikke har nogen bopæl eller noget kendt opholdssted, udfærdiger stævningsmanden en rapport, hvori han redegør for de bestræbelser, han har udfoldet for at finde frem til den pågældende. Udfærdigelsen af en sådan rapport sidestilles med en forkyndelse.

Når dokumentet meddeles, anvender Luxembourg en ordning med dobbelt datering.

Den dato, der skal tages i betragtning i forhold til afsenderen, er nemlig ikke den samme som den, der skal tages i betragtning i forhold til adressaten.

Set i forhold til afsenderen er det afsendelsesdatoen, der anses for at være meddelelsesdatoen.

Set i forhold til adressaten er det datoen for overgivelsen af dokumentet, der anses for at være meddelelsesdatoen.

Hvis adressaten nægter at modtage det anbefalede brev, noterer postbuddet det på modtagelsesbeviset og returnerer brevet sammen med modtagelsesbeviset. I givet fald anses meddelelsen for at have fundet sted den dag, hvor det anbefalede brev blev forevist for adressaten.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Luxembourg accepterer, at forkyndelsesattesten udfyldes på tysk eller fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Det faste engangsbeløb er fastsat til 138 EUR.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Luxembourg tillader ikke, at sine diplomatiske og konsulære repræsentanter direkte forkynder eller giver meddelelse om retslige og udenretslige dokumenter på en anden medlemsstats område.

Luxembourg modsætter sig ligeledes, at andre medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentanter gør dette på luxembourgsk område, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Luxembourg accepterer direkte forkyndelse af eller meddelelse om dokumenter i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1393/2007.

Justitsministeriet har ingen kompetence på dette område. Ingen forkyndelser af eller meddelelser om dokumenter kan sendes til Justitsministeriet.

Det er stævningsmændene, der har kompetence til at forkynde dokumenter.

Stævningsmanden i den anmodede medlemsstat indestår ikke for, at dokumenter, som vedkommende har fået tilsendt direkte fra den berørte, opfylder de gældende formelle og materielle krav. Vedkommende stævningsmand indestår udelukkende for, at formkravene og den nærmere fremgangsmåde ved selve forkyndelsen er iagttaget i den anmodede stat.

De kan finde en stævningsmand på denne hjemmeside:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De luxembourgske retter kan, uagtet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Det præciseres i overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, at en anmodning om at ophæve virkningerne af, at appelfristen er udløbet, eventuelt ikke vil blive imødekommet, hvis den ikke fremsættes inden rimelig tid (hvilket afgøres efter rettens skøn) efter, at den pågældende har fået kendskab til afgørelsen, eller efter det tidspunkt, hvor hindringen for at appellere dommen er ophørt, idet en appel dog skal indgives senest et år efter, at dommen blev forkyndt.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

/

Sidste opdatering: 12/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.