Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Statsadvokatens kontor)

Adresse: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postnr.: VLT1311

Tlf.: +356 22 26 50 00

Email: info@stateadvocate.mt

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Statsadvokatens kontor)

Adresse: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postnr.: VLT1311

Tlf.: +356 22 26 50 00

Email: info@stateadvocate.mt

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Retsinstanserne kan modtage dokumenter på følgende måde: Originaldokumenterne og bilag 1 til forordning (EF) nr. 1393/2007 og kvitteringen fra banken skal fremsendes med almindelig post. Kopier kan sendes i forvejen med fax eller e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på engelsk og maltesisk.

Artikel 3 - Central enhed

Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Statsadvokatens kontor)

Adresse: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postnr.: VLT1311

Tlf.: +356 22 26 50 00

Email: info@stateadvocate.mt

Stedligt kompetenceområde: Malta og Gozo

Modtagelses- og kommunikationsmåder samt sprog: Engelsk

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Engelsk

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Malta har til hensigt at fravige artikel 9, stk. 2, da bestemmelsen ikke er forenelig med maltesisk procesret.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Engelsk

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

De i forordningens artikel 11, stk. 2, nævnte omkostninger svarer til et fast gebyr på 50 euro for hvert dokument, der skal forkyndes.

Gebyret skal betales, før forkyndelse sker. Dokumenterne sendes ubehandlet tilbage, hvis anmodningen om forkyndelse ikke er vedlagt en kvittering fra banken, hvoraf det fremgår, at betalingen er foretaget. Gebyret betales ved bankoverførsel til, som pengene skal sendes tilbage til uden behandling. Betalingen af gebyrer skal foretages ved bankoverførsel til anklagemyndigheden på følgende bankkonto:

Bankens navn: Bank Ċentrali ta’ Malta

Kontoens indehaver: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kode: MALTMTMT

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Malta modsætter sin denne form for forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Ingen indvendinger.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Dette er ikke muligt, da bevis for forkyndelsen er påkrævet. Hvis der imidlertid er truffet en afgørelse i relation til en person, der ikke er blevet behørigt tilsagt til et retsmøde, kan vedkommende inden tre måneder efter dommens afsigelse begære sagen genoptaget.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ingen bemærkninger.

Sidste opdatering: 19/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.