Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Alle stævningsmænd, der arbejder i Nederlandene, er fremsendende instanser. Du kan søge efter en fremsendende instans på følgende adresse: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Alle stævningsmænd og den centrale enhed i Nederlandene er modtagende instanser. Du kan søge efter en modtagende instans på følgende adresse: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Stævningsmænd kan modtage dokumenter pr. post. Enhver modtagende instans, hvis faxnummer eller e-mailadresse er anført i bilaget, kan også modtage dokumenter pr. fax eller pr. e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Engelsk og tysk er de sprog, der accepteres på formularen, jf. forordningens artikel 4, stk. 3, og forkyndelsesattesten, jf. forordningens artikel 10, stk. 2.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale instans er den kongelige erhvervsorganisation for stævningsmænd (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresse:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederlandene

Tlf.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Websted: http://www.kbvg.nl/

Den centrale enhed kan modtage/sende dokumenter med post, e-mail eller pr. telefon på nederlandsk eller engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Engelsk og tysk er de sprog, der accepteres på formularen, jf. forordningens artikel 4, stk. 3, og forkyndelsesattesten, jf. forordningens artikel 10, stk. 2.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Når et dokument i Nederlandene skal forkyndes inden for en bestemt frist, fastsættes den gældende dato i forhold til rekvirenten efter nederlandsk lovgivning.

Når et dokument skal behandles inden for en frist, der fastsættes ifølge en medlemsstats lovgivning, fastsættes den gældende dato i forhold til rekvirenten efter det pågældende lands lovgivning.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Engelsk og tysk er de sprog, der accepteres på formularen, jf. forordningens artikel 4, stk. 3, og forkyndelsesattesten, jf. forordningens artikel 10, stk. 2.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Størrelsen af den faste godtgørelse for omkostninger ved mellemkomst af en stævningsmand eller en person, der er kompetent ifølge lovgivningen i den modtagende medlemsstat, er fastsat til 65 EUR.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Nederlandene har ikke noget imod, at en medlemsstat har adgang til at lade sine diplomatiske eller konsulære repræsentanter forkynde retslige dokumenter direkte og uden anvendelse af tvang for personer med bopæl på nederlandsk område.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse på grundlag af forordningens artikel 15 ved en stævningsmand for personer med bopæl i Nederlandene er tilladt.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I Nederlandene kan dommere uanset artikel 19, stk. 1, træffe afgørelse om, hvorvidt alle betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Enhver anmodning om ophævelse af forældelsesfristen, jf. forordningens artikel 19, stk. 4, er acceptabel, hvis den fremsættes inden for en periode på et år fra afgørelsen.

Sidste opdatering: 30/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.