Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Forkyndelse og overførsel af dokumenter

  Polen

  Indholdet er leveret af
  Polen

  NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

  Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


  Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

  Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

  Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
  Liste over kompetente myndigheder

  Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

  Den modtagende instans er den distriktsret (sąd rejonowy), i hvis retskreds processkrifterne skal forkyndes eller meddeles.

  Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
  Liste over kompetente myndigheder

  Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

  Dokumenterne kan kun sendes pr. post.

  Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

  Formularen kan udfyldes på: polsk, engelsk eller tysk.

  Artikel 3 - Central enhed

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  (Justitsministeriet)

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
  (Kontoret for retlig bistand og EU-ret)

  Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

  Tlf./fax: +48 22 6280949

  Sprog: Polsk, engelsk, tysk.

  Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

  Følgende sprog kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I til forordningen: polsk, engelsk og tysk.

  Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

  I polsk ret er der ikke fastsat nogen specifik frist for forkyndelse af et dokument.

  Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

  Følgende sprog kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I til forordningen: polsk, engelsk og tysk.

  Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

  Forkyndelse af dokumenter er gratis.

  Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

  Polen modsætter sig forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på sit territorium, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

  Artikel 15 - Direkte forkyndelse

  Polen modsætter sig forkyndelse på sit territorium i medfør af denne bestemmelse.

  Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

  En begæring om tilsidesættelse af virkningerne af, at appelfristen er udløbet, der er fremsat senere end et år efter dommens afsigelse, vil kun blive behandlet i undtagelsestilfælde.

  Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

  Ikke relevant.

  Sidste opdatering: 15/04/2024

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.