Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den modtagende instans er den distriktsret (sąd rejonowy), i hvis retskreds processkrifterne skal forkyndes eller meddeles.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenterne kan kun sendes pr. post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på: polsk, engelsk eller tysk.

Artikel 3 - Central enhed

Ministerstwo Sprawiedliwości
(Justitsministeriet)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Kontoret for retlig bistand og EU-ret)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 6280949

Sprog: Polsk, engelsk, tysk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Følgende sprog kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I til forordningen: polsk, engelsk og tysk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I polsk ret er der ikke fastsat nogen specifik frist for forkyndelse af et dokument.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Følgende sprog kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I til forordningen: polsk, engelsk og tysk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse af dokumenter er gratis.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Polen modsætter sig forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på sit territorium, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Polen modsætter sig forkyndelse på sit territorium i medfør af denne bestemmelse.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

En begæring om tilsidesættelse af virkningerne af, at appelfristen er udløbet, der er fremsat senere end et år efter dommens afsigelse, vil kun blive behandlet i undtagelsestilfælde.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 12/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.