Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De fremsendende instanser udpeget af Portugal er:

– distriktsdomstole (Tribunais Judiciais de Comarca)

– justitssekretærer (Conservadores)

– notarer (Notários)

– fogeder (Agentes de execução)

– retlige repræsentanter (Mandatários Judiciais).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

De modtagende instanser udpeget af Portugal er:

– den almene juízo eller, hvis en sådan eksisterer, den lokale civile juízo af distriktsdomstolen i den pågældende retskreds

– fogeder (OSAE, Sammenslutningen af advokater og fogeder, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução):

Rua Artilharia Um, nr. 63

1250-083 Lisboa

Tlf. (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

Email: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes pr. post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Portugal accepterer formularer udfyldt på portugisisk, engelsk og spansk.

Artikel 3 - Central enhed

I Portugal er den centrale enhed generaldirektoratet for retspleje (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT – 1990-097 LISSABON

Tlf. +351 217906200 – +351 217906223

Fax: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Websted: http://www.dgaj.mj.pt/

Talte sprog: portugisisk, spansk, fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Portugal accepterer formularer udfyldt på portugisisk, engelsk og spansk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Med henblik på forordningens artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, suspenderes fristen på fem dage efter anmodning om forkyndelse i henhold til artikel 323 i den portugisiske retsplejelov, hvis det ikke var muligt at forkynde dokumenterne af grunde, der ikke kan tilskrives sagsøgeren.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Portugal accepterer attester udfyldt på portugisisk, engelsk eller spansk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat er generelt ikke forbundet med betaling af gebyrer eller andre omkostninger, hvis dokumenterne fremsendes til domstolene.

Hvis dokumenterne forkyndes personligt af en retsembedsmand eller en foged, er omkostningerne som følger:

1. Fogeder:

Hvis forkyndelse sker: 76 EUR.

Hvis forkyndelse ikke sker (f.eks. hvis den person, for hvem der skal foretages forkyndelse, ikke bor på den anførte adresse, eller adressen ikke eksisterer): 50,50 EUR.

2. Retsembedsmænd:

Hvis forkyndelse sker: 51 EUR.

Hvis forkyndelse ikke sker (f.eks. hvis den person, for hvem der skal foretages forkyndelse, ikke bor på den anførte adresse, eller adressen ikke eksisterer): ingen betaling.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Portugal tillader ikke, at en anden medlemsstat ad konsulær eller diplomatisk vej forkynder udenretslige dokumenter på portugisisk territorium, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den pågældende medlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Portugisisk ret giver ikke mulighed for direkte forkyndelse efter forordningens artikel 15.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan de portugisiske domstole afgøre sagen, såfremt betingelserne i denne artikels stk. 2 alle er opfyldt.

I Portugal er fristen for fremsættelse af anmodninger om adgang til appel som omhandlet i artikel 19, stk. 4, med henblik på tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen er udløbet, et år efter afsigelsen af den retsafgørelse, der anfægtes. Anmodninger efter denne dato accepteres ikke.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Aftaler, som Portugal er part i:

– aftale mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retligt samarbejde i straffe- og civilretlige sager af 19. november 1997

Andre aftaler, som Portugal er part i:

– aftale om retligt og juridisk samarbejde med Angola af 30. august 1995

– aftale om retligt og juridisk samarbejde med Republikken Kap Verde af 2. februar 2003

– aftale om retligt og juridisk samarbejde med Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao af 1. juli 2001

– aftale om retligt og juridisk samarbejde med Guinea-Bissau af 5. juli 1988

– aftale om retligt og juridisk samarbejde med Mozambique af 12. april 1990

– juridisk aftale med São Tomé og Principe af 23. marts 1976.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.