Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

For så vidt angår retslige dokumenter, er de rumænske enheder alle rumænske retsinstanser, der har beføjelse til at forkynde sådanne dokumenter direkte til de relevante enheder i Den Europæiske Unions medlemsstater: førsteinstansretter, andeninstansretter, appeldomstole og højesteret.

For så vidt angår udenretslige dokumenter, de notarer, fogeder (executorii judecătoreşti) og andre enheder, der har beføjelse til at forkynde retslige dokumenter i udlandet, fremsender deres anmodninger via retten i den retskreds, hvor de har deres kontor (jf. artikel 32, stk. 1, litra a) og b), i lov nr. 189/2003 om internationalt retsligt samarbejde på det civile og kommercielle område).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den rumænske enhed, der har beføjelse til at modtage retslige og udenretslige dokumenter fra EU's medlemsstater, der skal forkyndes, er retten i den retskreds, hvor modtageren har forretningssted, jf. artikel 32, stk. 1, litra c), i lov nr. 189/2003 om internationalt retsligt samarbejde på det civile og kommercielle område.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Anmodninger med bilag kan fremsendes med post eller fax.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Rumænien accepterer, at standardformularerne udfyldes på engelsk og fransk – udover rumænsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den centrale enhed i Rumænien er justitsministeriet (Ministerul Justiției):

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tlf.: +40372041077, Fax: +40372041079

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (kontoret for international privatret og retligt samarbejde)

Tlf.: +40372041083, Tlf.: +40372041218, Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Rumænien accepterer, at standardformularerne udfyldes på engelsk og fransk – udover rumænsk.

Anmodninger med bilag kan fremsendes med post eller fax.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I artikel 183 i den civile retsplejelov er der fastsat regler for de dokumenter, der indleveres til postkontoret, sendes ved hjælp af en kurér, indleveres til militæret, eller til et arresthus.

Processkrifter, der indleveres til posthuset og sendes som anbefalet post, eller som sendes som eksprespost via en kurér, anses for at være indgivet inden for den fastsatte frist.

Et dokument, som den berørte part rettidigt har indgivet til militæret eller til et arresthus, anses ligeledes for at være indgivet inden for fristen.

Kvitteringen fra posthuset eller kurértjenesten samt den kvittering, der modtages fra militæret eller arresthuset tjener som bevis for den dato, hvor den berørte part indgav dokumentet.

I henhold til den civile retsplejelovs artikel 192, stk. 2, sammenholdt med den civile retsplejelovs artikel 199, stk. 1, indledes sagen på det tidspunkt, hvor stævningen registreres ved retten. Stævningen, der indgives personligt eller via en repræsentant, og som sendes pr. post eller fax, eller som scannes og sendes pr. e-mail, eller som fremsendes i form af et elektronisk dokument, registreres og stemples som indgået på dommerkontoret.

Ifølge artikel 2, stk. 18, 10 og 11 samt artikel 30, stk. 6 i nøddekret nr. 13/2013 om posttjenester er det anbefalede brev garanteret mod tab, tyveri, hel eller delvis beskadigelse eller forringelse, og afsenderen kan udbede sig en kvittering for, at brevet er indleveret til forsendelse eller for, at det er modtaget af adressaten.

Ved brevforsendelse forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medium, der skal befordres og udbringes til den adresse, afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens emballage.

Datoen for indgivelse af postforsendelsen er den dato, hvor forsendelsen blev indsamlet, idet bestemmelserne i artikel 183 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje som offentliggjort på ny og som ændret og suppleret fortsat finder anvendelse.

Datoen for indgivelsen er den dato, hvor postforsendelsen blev indsamlet via adgangspunkterne, hvis den blev indsamlet før sidste indsamling af postforsendelser, der var etableret for dette adgangspunkt. Hvis indsamlingen finder sted efter denne dato, anses datoen for indgivelse af forsendelsen for at være den første arbejdsdag efter den dag, hvor posten blev indsamlet via adgangspunkterne.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Rumænien accepterer, at forkyndelsesattesten fremsendes på engelsk eller fransk – udover på rumænsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fogeden eller en anden medarbejder ved det relevante dommerkontor forkynder processuelle meddelelser af egen drift, og hvis det ikke er muligt, sendes der et anbefalet brev med posten med modtagelsesbevis. Efter anmodning fra den berørte part og for dennes regning kan processuelle meddelelser forkyndes af en stævningsmand eller pr. eksprespost, jf. artikel 154, stk. 1, 4 og 5 i den civile retsplejelov. Retsafgiften ligger mellem 20 og 400 lei. I denne forbindelse henvises til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2550 af 14.11.2006 vedrørende godkendelse af minimums- og maksimumsafgifter for de tjenesteydelser, der præsteres af fogederne.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Udenlandske diplomatiske og konsulære repræsentanter har ikke tilladelse til at forkynde retslige eller udenretslige dokumenter på rumænsk område, medmindre modtageren af dokumentet er statsborger i den stat, som de repræsenterer.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Rumænien modsætter sig direkte forkyndelse af retslige dokumenter, jf. forordningens artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Med forbehold af forordningens artikel 19, stk. 1, kan de rumænske domstole kun træffe en afgørelse, såfremt alle betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

For så vidt angår forældelsesfristen i forordningens artikel 19, stk. 4, bemærkes, at anmodningen kan fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.