Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

De rumænske enheder er alle rumænske retsinstanser, der har beføjelse til at forkynde retsdokumenter direkte til de relevante enheder i Den Europæiske Unions medlemsstater, dvs. førsteinstansretterne, byretterne, appelretterne og kassationsdomstolen (judecătoriile, tribunalele, curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție).

Notarerne, fogederne (executorii judecătoreşti) og andre enheder, der har beføjelse til at forkynde retslige dokumenter i udlandet, fremsender deres anmodninger via retten i den retskreds, hvor de har deres kontor, jf. artikel 32, stk. 1, litra a) og b), i lov nr. 189/2003 om internationalt retsligt samarbejde på det civile og kommercielle område.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den rumænske enhed, der har beføjelse til at modtage retslige og udenretslige dokumenter fra EU's medlemsstater, der skal forkyndes, er retten i den retskreds, hvor modtageren har forretningssted, jf. artikel 32, stk. 1, litra c), i lov nr. 189/2003 om internationalt retsligt samarbejde på det civile og kommercielle område.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Anmodninger med bilag kan fremsendes med post eller fax.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Rumænien accepterer, at standardformularerne udfyldes på engelsk og fransk – udover rumænsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed i Rumænien er justitsministeriet (Ministerul Justiției):

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tlf.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (kontoret for international privatret og retligt samarbejde)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Rumænien accepterer, at standardformularerne udfyldes på engelsk og fransk – udover rumænsk.

Anmodninger med bilag kan fremsendes med post eller fax.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Rumænien accepterer, at forkyndelsesattesten fremsendes på engelsk eller fransk – udover på rumænsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Fogeden eller en anden medarbejder ved det relevante dommerkontor forkynder processuelle meddelelser af egen drift, og hvis det ikke er muligt, sendes der et anbefalet brev med posten med modtagelsesbevis. Efter anmodning fra den berørte part og for dennes regning kan processuelle meddelelser forkyndes af en stævningsmand eller pr. eksprespost, jf. artikel 154, stk. 1, 4 og 5 i den civile retsplejelov. Retsafgiften ligger mellem 20 og 400 lei. I denne forbindelse henvises til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2550 af 14.11.2006 vedrørende godkendelse af minimums- og maksimumsafgifter for de tjenesteydelser, der præsteres af fogederne.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Udenlandske diplomatiske og konsulære repræsentanter har ikke tilladelse til at forkynde retslige eller udenretslige dokumenter på rumænsk område, medmindre modtageren af dokumentet er statsborger i den stat, som de repræsenterer.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Rumænien modsætter sig direkte forkyndelse af retslige dokumenter, jf. forordningens artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Med forbehold af forordningens artikel 19, stk. 1, kan de rumænske domstole kun træffe en afgørelse, såfremt alle betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

For så vidt angår forældelsesfristen i forordningens artikel 19, stk. 4, bemærkes, at anmodningen kan fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 19/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.