På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De modtagende instanser er fogederne (messengers-at-arms). Der findes en liste over fogeder på SMASO's hjemmeside (Society of Messengers-at-arms and sheriff officers): SMASO

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

De modtagende instanser er fogederne (messengers-at-arms). Der findes en liste over fogeder på SMASO's hjemmeside (Society of Messengers-at-arms and sheriff officers): SMASO

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter fremsendes pr. fax eller post.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tlf.: +44 131 244 4829

Fax nr.: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Formularer skal fremsendes på engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Det Forenede Kongerige har til hensigt at fravige denne artikel, fordi de indviklede retsforskrifter om tidsfrister og begrænsede perioder blot vil blive endnu mere komplicerede som følge af denne artikel. Det er vigtigt, at selve forkyndelsesdatoen kan fastlægges med sikkerhed, eftersom den er afgørende for det tidspunkt, efter hvilket en af parterne kan blive idømt en udeblivelsesdom. Det Forenede Kongerige mener ikke, at den helt nøjagtige betydning af denne bestemmelse og dens tilsigtede virkning i praksis er helt klar. Den kan derfor kun øge mulighederne for misforståelser. Det Forenede Kongerige mener derfor, at dette snarere henhører under national ret, i det mindste indtil det kan vurderes, hvordan det fungerer i praksis i de andre medlemsstater, efter at forordningen er gennemført.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Foruden engelsk accepterer Det Forenede Kongerige også, at afleveringsattesten udfyldes på fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Gebyr for forkyndelse, der foretages af Messengers-at-Arms: i) 142,51 GBP for personlig forkyndelse og ii) 45,40 GBP for forkyndelse pr. brev Det bemærkes, at gebyret for forkyndelse pr. brev ikke skal betales ved postforkyndelse efter artikel 14. Gebyret tillægges moms.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Skotland modsætter sig ikke, at der gøres brug af den i artikel 13, stk. 1, omhandlede mulighed på skotsk territorium.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Skotland modsætter sig ikke den mulighed for direkte forkyndelse, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I overensstemmelse med Haag-konventionen kan dommerne i Skotland uanset bestemmelserne i stk. 1 træffe afgørelse i en retssag, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Frist efter dommens afsigelse for fremsættelse af begæring om ophævelse af præklusion, som omhandlet i stk. 4:

Ikke senere end ved udløbet af et år efter datoen fra afsigelsen af dommen - dette er på linje med Haag-konventionen og er det tidsrum, der opereres med i den nationale retspleje.1

Sidste opdatering: 01/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.