Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

De slovakiske myndigheder accepterer skriftlige anmodninger om forkyndelse af dokumenter, i papirform.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

I henhold til artikel 2, stk. 4, accepter Slovakiet foruden slovakisk også tjekkisk og engelsk til udfyldelse af formularer.

Artikel 3 - Central enhed

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium)

Odbor medzinárodného práva súkromného (afdeling for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internet: https://www.justice.gov.sk

Sprog: slovakisk, tjekkisk, engelsk, fransk og tysk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

I henhold til artikel 4 accepter Slovakiet foruden slovakisk også tjekkisk og engelsk til udfyldelse af formularer.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Slovakiet har ingen kommentarer, for så vidt angår artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, da slovakisk lovgivning ikke indeholder noget krav om, at visse dokumenter forkyndes inden for en bestemt frist, som angivet i disse artikler.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

I henhold til artikel 10 accepter Slovakiet foruden slovakisk også tjekkisk og engelsk til udfyldelse af formularer.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

I princippet foretages forkyndelsen af den modtagende instans. Retsinstansen kan dog i særlige tilfælde bemyndige en stævningsmand til at forkynde dokumenterne. Hvis den stævningsmand, som retsinstansen har bemyndiget til at forkynde dokumenter, er en foged (súdny exekútor), er fogedens gebyr fastsat til 6,64 EUR pr. forkyndt dokument.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Slovakiet modsætter sig forkyndelse af retslige dokumenter ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvor dokumentet er udfærdiget.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Slovakisk lovgivning tillader ikke, at personer med interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte fra udlandet ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i Slovakiet.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Slovakiet erklærer i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, at en dommer, uanset bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan træffe en afgørelse, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelser i den bestemmelse er opfyldt.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 09/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.