Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovenien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De fremsendende instanser er: byretterne (okrajna sodišča), distriktsretterne (okrožna sodišča), arbejds- og socialretten (delovno in socialno sodišče), forvaltningsretten (upravno sodišče), landsretterne (višja sodišča), højesteret (Vrhovno sodišče), forfatningsdomstolen (Ustavno sodišče) og anklagemyndigheden (Državno odvetništvo).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Alle distriktsretterne er modtagende instanser.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Slovenien accepterer standardformularer udfyldt på slovensk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Ministrstvo za pravosodje (Justitsministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tlf.: (+386)1369 53 42

Fax: (+386)1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Slovenien accepterer standardformularer udfyldt på slovensk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Ifølge slovensk lov behøver et dokument ikke at blive forkyndt inden for en bestemt frist.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Slovenien accepterer attester udfyldt på slovensk eller engelsk.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

  • Slovenien modsætter sig ikke forkyndelse af dokumenter ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter i henhold til betingelserne i artikel 13, stk. 1.
  • Slovenien modsætter sig forkyndelse af retslige dokumenter for personer, der er bosat i Slovenien, ved andre medlemsstaters diplomatiske eller konsulære repræsentanter, medmindre dokumentet skal forkyndes for en statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse er ikke tilladt i henhold til slovensk lovgivning.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset forordningens artikel 19, stk. 1, kan en dommer afgøre sagen, selv om denne ikke har modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

En anmodning om adgang til appel kan indgives senest ét år efter den dato, hvor dommen blev afsagt.

Sidste opdatering: 21/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.