Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

I Spanien er det justitssekretærerne (Letrados de la Administración de Justicia) ved de forskellige domstole og retter.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Domstolene råder over det fornødne IT-udstyr, men teknologien befinder sig på et tidligt stadium, hvorfor retterne på nuværende tidspunkt kun accepterer postforsendelser. Der tages forbehold for, at man på et senere tidspunkt vil overgå til elektronisk fremsendelse af dokumenter.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på: Engelsk, fransk, portugisisk eller spansk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed i Spanien er undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde under justitsministeriet.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax (34) 913 90 44 57

På nuværende tidspunkt modtages dokumenter kun pr. post.

Sprog: Spansk, fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Spanien accepterer, at anmodningen (standardformularen) ud over på spansk udfyldes på engelsk, fransk og portugisisk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Fristen afhænger af den konkrete sags karakter og stadium, idet fristens længde varierer.

Som hovedregel er fristen på 3 eller 5 dage.

Den skal opfylde kravene i de relevante processuelle regler.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Spanien accepterer, at anmodningen (standardformularen) ud over på spansk udfyldes på engelsk, fransk og portugisisk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Omkostningerne vil fremgå af den relevante spanske lovgivning. På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat noget beløb.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Spanien modsætter sig forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på sit territorium af dokumenter, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den pågældende medlemsstat (oprindelsesmedlemsstaten).

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse findes ikke i den spanske retsorden, hvorfor denne form for forkyndelse ikke accepteres.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I Spanien kan retten ophæve suspensionen af sagen og træffe en afgørelse uanset artikel 19, stk. 1, såfremt alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

For så vidt angår rettens beføjelse til at tilsidesætte virkningerne af, at appelfristen er udløbet, bemærkes, at en begæring herom ikke vil blive imødekommet, hvis anmodningen fremsættes efter udløbet en frist på et år, der regnes fra afgørelsens dato.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Oplysningerne foreligger ikke

Sidste opdatering: 20/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.