Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Domstole, retshåndhævende myndigheder og andre svenske myndigheder, som forkynder retslige og udenretslige dokumenter i civile og handelsretlige sager.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan modtages pr. post eller fax eller ved andre metoder, der aftales i det enkelte tilfælde. Myndighederne kan også kontaktes pr. telefon.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på: svensk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Der accepteres både svensk og engelsk på standardformularen.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Ikke relevant

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Der accepteres både svensk og engelsk på forkyndelsesattesten.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Sverige agter ikke at opkræve et gebyr for benyttelse af en stævningsmand eller anden kompetent person.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Sverige tillader forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I visse tilfælde tillader svensk lov, at en person med interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De svenske domstole er ikke forpligtet til at afgøre en sag, hvis betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt, men ikke betingelserne i artikel 19, stk. 1. Sverige agter ikke at udstede nogen forklaring i henhold til artikel 19, stk. 4.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Nordisk overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp (SÖ 1975:42).

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.