Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Domstole, retshåndhævende myndigheder og andre svenske myndigheder, som forkynder retslige og udenretslige dokumenter i civile og handelsretlige sager.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan modtages pr. post eller fax eller ved andre metoder, der aftales i det enkelte tilfælde. Myndighederne kan også kontaktes pr. telefon.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på: svensk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Der accepteres både svensk og engelsk på standardformularen.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Ikke relevant

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Der accepteres både svensk og engelsk på forkyndelsesattesten.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Sverige agter ikke at opkræve et gebyr for benyttelse af en stævningsmand eller anden kompetent person.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Sverige tillader forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

I visse tilfælde tillader svensk lov, at en person med interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De svenske domstole er ikke forpligtet til at afgøre en sag, hvis betingelserne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt, men ikke betingelserne i artikel 19, stk. 1. Sverige agter ikke at udstede nogen forklaring i henhold til artikel 19, stk. 4.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Nordisk overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp (SÖ 1975:42).

Sidste opdatering: 25/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.