Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής:

  • διαβίβαση μέσω ταχυδρομείου
  • διαβίβαση μέσω άλλης υπηρεσίας παράδοσης (π.χ. υπηρεσίας ταχυμεταφορών)
  • διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • διαβίβαση μέσω φαξ

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Κεντρική αρχή είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Τηλ.: (43-1) 52152-2141

Φαξ: (43-1) 52152-2829

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: team.z@bmj.gv.at

Γλώσσες: γερμανικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο αίτησης (έντυπο του παραρτήματος I) μπορεί να συμπληρώνεται, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Εξ όσων γνωρίζουμε, το αυστριακό δίκαιο δεν προβλέπει επί του παρόντος πράξεις εμπίπτουσες στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο βεβαίωσης (έντυπο του παραρτήματος I) μπορεί να συμπληρώνεται, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν επιβάλλονται πάγια έξοδα.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν απαγορεύεται.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής δεν επιτρέπεται κατά το αυστριακό δίκαιο.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αυστριακά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Στη Δημοκρατία της Αυστρίας δεν τάσσεται προθεσμία βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.