Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα μέσα παραλαβής πράξεων που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες είναι τα εξής: ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για τη συμπλήρωση του εντύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής γλώσσες: γαλλικά, ολλανδικά, γερμανικά και αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το εθνικό επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Τηλέφωνο: (32-2) 538 00 92

Φαξ: (32-2) 539 41 11

Ηλ. ταχυδρομείο: info@nkgb-cnhb.be

Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ταχυδρομικώς, με φαξ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.

Γλώσσες: γαλλικά, ολλανδικά, γερμανικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) γίνεται εξίσου δεκτό στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά, καθώς και τα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Το Βέλγιο εφαρμόζει σύστημα διπλής ημερομηνίας προκειμένου να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή της κοινοποίησης ή επίδοσης: η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος της κοινοποίησης είναι διαφορετική για τον παραλήπτη και για τον αποστολέα της πράξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 53α του βελγικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, έναντι του παραλήπτη και εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, οι προθεσμίες που αρχίζουν από την έντυπη κοινοποίηση υπολογίζονται ως εξής:

1 όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται με ειδική συστημένη δικαστική επιστολή ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, από την πρώτη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η ειδική επιστολή παραδόθηκε στην κατοικία του παραλήπτη ή, κατά περίπτωση, στον τόπο διαμονής του ή στον τόπο επιδόσεων.

2 όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται με συστημένη ή απλή επιστολή, από την τρίτη εργάσιμη ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία η επιστολή παραδόθηκε στο ταχυδρομείο, εκτός αν ο παραλήπτης αποδείξει το αντίθετο.

Έναντι του αποστολέα, ως ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής (ή η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στη γραμματεία του δικαστηρίου).

Έτσι, αν ένας από τους διαδίκους που ηττήθηκε σε πρώτο βαθμό θελήσει να ασκήσει έφεση, πρέπει να έχει αυτήν τη δυνατότητα χωρίς να περιμένει να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία επίδοσης της απόφασης.

Επίσης, αν ένα πρόσωπο επιθυμεί να διακόψει την παραγραφή, παραγγέλνει την επίδοση πράξης διακοπής της (εξώδικη πράξη).

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το Βέλγιο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης στα γαλλικά, τα ολλανδικά, τα γερμανικά, καθώς και τα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα επίδοσης μέσω δικαστικού επιμελητή ανέρχονται σε πάγιο τέλος ύψους 165 ευρώ (περιλαμβανομένου βελγικού ΦΠΑ), και καταβάλλονται από το πρόσωπο που παραγγέλλει την επίδοση για κάθε πράξη που επιδίδεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ζητήσει την καταβολή όλου ή μέρους του ποσού αυτού προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που επιβάλλεται ΦΠΑ από το κράτος προέλευσης στα έξοδα επίδοσης δυνάμει των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Η καταβολή αυτή πρέπει να διενεργηθεί απευθείας από τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο Βέλγιο που αναγνωρίζεται από τη χώρα του προσώπου που παραγγέλλει την επίδοση τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν το παραγγέλλον πρόσωπο.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Το Βέλγιο απαγορεύει στην επικράτειά του τη δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το Βέλγιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 15.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Στο Βέλγιο, οι δικαστές, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 4, πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.