Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών κοινοποιήσεων και κλήσεων είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Η υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό εξώδικων πράξεων είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η τρέχουσα ή η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, ή η έδρα, του προσώπου ή της οντότητας που ζητεί την επίδοση ή κοινοποίηση όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο, αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η έδρα του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η υπηρεσία παραλαβής είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην περιφέρεια της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν οι σχετικές πράξεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα περιφερειακά δικαστήρια δέχονται την παραλαβή μέσω ταχυδρομείου των αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης και των συνημμένων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα περιφερειακά δικαστήρια δέχονται τα τυποποιημένα έντυπα συμπληρωμένα στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Τηλ.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Φαξ: +3592 9809223

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

Τ.Θ. 1040, Σόφια

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης για τη διαβίβαση πράξεων μπορεί να συμπληρωθεί στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει τακτή προθεσμία για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας επιτρέπει την κατάρτιση της βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης και του αντιγράφου της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει την καταβολή τελών για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων με τη συνήθη διαδικασία. Σε περίπτωση ειδικού τύπου επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης, επιβάλλεται τέλος το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο τελών και εξόδων που επισυνάπτεται στον νόμο περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι επιτρέπει τη διενέργεια στην επικράτειά της επιδόσεων ή κοινοποιήσεων πράξεων βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 μόνο εφόσον ο παραλήπτης της οικείας πράξης είναι υπήκοος του κράτους μέλους προέλευσης της πράξης (άρθρο 608 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 (άρθρο 613 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Αίτηση βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν διατηρεί και δεν έχει συνάψει συμφωνίες, συνάδουσες με τον κανονισμό, για την περαιτέρω επιτάχυνση ή απλούστευση της διαβίβασης πράξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.