Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Οι κροατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διαβίβαση πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό είναι:

- για τις δικαστικές πράξεις, το δικαστήριο το οποίο οφείλει να προβεί στην επίδοση ή κοινοποίηση

- για τις εξώδικες πράξεις, το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud) στου οποίου το έδαφος αρμοδιότητας βρίσκεται ο τόπος μόνιμης ή συνήθους διαμονής ή η έδρα του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη

- για πράξεις που επικυρώνονται ή εκδίδονται από συμβολαιογράφο, το δημοτικό δικαστήριο στου οποίου το έδαφος αρμοδιότητας είναι εγκατεστημένος ο συμβολαιογράφος.

Υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα δημοτικά δικαστήρια, τα επαρχιακά δικαστήρια (županijski sud), τα εμπορικά δικαστήρια (trgovački sud), το εφετείο εμπορικών υποθέσεων (Visoki trgovački sud) και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να ορίσει μόνο ένα ή μόνο μερικά δημοτικά δικαστήρια της εδαφικής αρμοδιότητας ενός ή περισσότερων επαρχιακών δικαστηρίων για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας της Κροατίας για την παραλαβή πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται από το εξωτερικό είναι:

- το δημοτικό δικαστήριο στου οποίου το έδαφος αρμοδιότητας πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη, όπως αναφέρεται στη δικαστική βάση δεδομένων.

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να ορίσει μόνο ένα ή μόνο μερικά δημοτικά δικαστήρια της εδαφικής αρμοδιότητας ενός ή περισσότερων επαρχιακών δικαστηρίων για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Στη δικαστική βάση δεδομένων αναφέρονται τα δημοτικά δικαστήρια μαζί με την εδαφική τους αρμοδιότητα.

Στη δικαστική βάση δεδομένων περιλαμβάνεται κατάλογος τόπων, με αλφαβητική σειρά, μαζί με τους ταχυδρομικούς τους κωδικούς.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

- άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Στη Δημοκρατία της Κροατίας η παραλαβή των πράξεων μπορεί να γίνει ταχυδρομικά.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται τα τυποποιημένα έντυπα αίτησης, συμπληρωμένα στα κροατικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια α) για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες διαβίβασης β) για την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαβίβαση πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση γ) για τη διαβίβαση, εκτάκτως, στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής, αίτησης επίδοσης ή κοινοποίησης, μετά από αίτηση της υπηρεσίας διαβίβασης, είναι η ακόλουθη:

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
τηλ.: +385 1 371 40 00
φαξ: +385 1 371 45 07
Διαδίκτυο: http://www.mprh.hr

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται να συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα αίτησης στα κροατικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Κροατίας, δεν τάσσονται προθεσμίες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται να συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης στα κροατικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν προβλέπονται ενιαία πάγια τέλη για την κάλυψη των εξόδων επίδοσης ή κοινοποίησης.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

α) Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παράγραφος 1

β) Η Δημοκρατία της Κροατίας απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων κρατών μελών σε πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτειά της, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων (άρθρο 13 παράγραφος 2).

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με το κροατικό δίκαιο δεν επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

α) τα κροατικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2.

β) η αίτηση απαλλαγής δεν επιτρέπεται να υποβληθεί μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η συμφωνία ή διακανονισμός στην/στον οποία/-ο συμμετέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι:

- η συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, σχετικά με τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.