Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Τηλ.: (357) 22 805928

Φαξ: (357) 22 518328

Ηλε. ταχ.: registry@mjpo.gov.cy

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125

CY-1461 Λευκωσία

Κύπρος

Τηλ.: (357) 22 805928

Φαξ: (357) 22 518328

Ηλε. ταχ.: registry@mjpo.gov.cy

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Ελληνικά και αγγλικά

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Λεωφόρος Αθαλάσσας  125

CY-1461 Λευκωσία

Κύπρος


Τηλ.: (357) 22 805928

Φαξ: (357) 22 518328

Ηλε. ταχ.: registry@mjpo.gov.cy

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Για σκοπούς της εσωτερικής διαδικασίας επίδοσης, το έντυπο του Παραρτήματος 1 να υποβάλλεται από τη διαβιβάζουσα Αρχή, εις διπλούν με ένδειξη ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ και ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Δεν προβλέπεται στο δίκαιο μας τακτή προθεσμία εντός της οποίας μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Αγγλική.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

21 ευρώ για κάθε έγγραφο.

Η καταβολή του τέλους γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

Λογαριασμός: 6001017 – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Κωδικός Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Όλες οι αιτήσεις για επίδοση εγγράφων θα πρέπει να ακολουθούν τη μέθοδο που περιγράφεται πιο πάνω. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από την καταβολή του τέλους και τη σχετική τραπεζική απόδειξη, θα επιστρέφονται χωρίς να εκτελεστούν.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Καμιά ένσταση σε αυτού του είδους την επίδοση.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Επιτρέπεται από τη νομοθεσία μας.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Ο δικαστής μέσα στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας μπορεί να εκδώσει απόφαση, μετά απαίτηση του αιτητή, νοούμενου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο

Η αίτηση απαλλαγής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους, νοούμενου ότι υποβάλλεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

δεν εφαρμόζεται

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.