Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα δικαστήρια:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (υπηρεσία επιδόσεων στο εξωτερικό των δικαστηρίων της Δανίας)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Τηλ.: +45 99 68 50 70

Email: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η υπηρεσία παραλαβής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Justitsministeriet (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Τηλ.: +45 72 26 84 00

Φαξ: 33 93 35 10

Email: jm@jm.dk

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό τον όρο ότι το ληφθέν έγγραφο αναπαράγει πλήρως το αποσταλέν έγγραφο και όλα τα στοιχεία του εγγράφου είναι ευανάγνωστα.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η Δανία επιτρέπει τη συμπλήρωση του εντύπου που επισυνάπτεται στον κανονισμό στα δανικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Justitsministeriet (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Τηλ.: +45 7226 8400

Φαξ: +45 3393 3510

Email: jm@jm.dk

Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό τον όρο ότι το ληφθέν έγγραφο αναπαράγει πλήρως το αποσταλέν έγγραφο και όλα τα στοιχεία του εγγράφου είναι ευανάγνωστα.

Η Δανία επιτρέπει τη συμπλήρωση του εντύπου που επισυνάπτεται στον κανονισμό στα δανικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Δανία επιτρέπει τη συμπλήρωση του εντύπου που επισυνάπτεται στον κανονισμό στα δανικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Δανία δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων παρέκκλισης από το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η Δανία επιτρέπει τη συμπλήρωση της βεβαίωσης επίδοσης στα δανικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν προβλέπονται τέλη για την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων προερχόμενων από άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Δανία επιτρέπει την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Καταρχήν, τα δικαστήρια μπορούν να πραγματοποιούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις με τους τρόπους που προβλέπονται στον νόμο περί απονομής της δικαιοσύνης (retsplejeloven) και μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή τους για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, άλλες αρχές μπορούν επίσης να πραγματοποιούν απευθείας επιδόσεις ή κοινοποιήσεις μέσω δικαστικού υπαλλήλου (χωρίς τη συμμετοχή του δικαστηρίου).

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 2, τα δανικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 4, στη Δανία, η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου πρέπει να ασκηθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ των Βόρειων Κρατών για την αμοιβαία συνδρομή σε δικαστικές υποθέσεις της 26ης Απριλίου 1974 PDF (81 Kb) da

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.