Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για την παραλαβή εγγράφων: ταχυδρομείο, φαξ και ηλεκτρονική επικοινωνία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα εσθονικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Εσθονία

Τηλέφωνο: +372 620 8183

Φαξ: +372 620 8109

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, τυποποιημένα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί στην εσθονική ή στην αγγλική γλώσσα γίνονται δεκτά στην Εσθονία.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες από την εσθονική νομοθεσία.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού, τυποποιημένα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί στην εσθονική ή στην αγγλική γλώσσα γίνονται δεκτά στην Εσθονία.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Γενικά δεν καταβάλλονται τέλη για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων.

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων μέσω δικαστικού επιμελητή, το τέλος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι 40 ευρώ, εάν ήταν εφικτή η επίδοση ή κοινοποίηση στον παραλήπτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του:

1) στα στοιχεία διεύθυνσης ή τηλεπικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στο δημοτολόγιο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: personal ID code@eesti.ee;

2) σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που τηρείται στην Εσθονία ή μέσω των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του εν λόγω μητρώου.

Σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω, η αμοιβή που καταβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων ανέρχεται σε 70 ευρώ. Εάν το πρόσωπο στο οποίο επιδίδονται τα έγγραφα υποχρεούται εκ του νόμου να καταχωρίσει τη διεύθυνσή του ή τα στοιχεία τηλεπικοινωνίας του στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που τηρείται στην Εσθονία και το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με αυτή του την υποχρέωση, καθώς και εάν τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί δεν είναι ενημερωμένα ή είναι εσφαλμένα για οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων με βάση τα δεδομένα αυτά, 35 ευρώ εκ της ανωτέρω αμοιβής των 70 ευρώ καταβάλλονται, σύμφωνα με την απόφαση για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή, από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικαστικού επιμελητή, και 35 ευρώ καταβάλλονται από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η επίδοση ή κοινοποίηση.

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικού εγγράφου δεν κατέστη δυνατή παρά το γεγονός ότι ο δικαστικός επιμελητής προέβη σε όλες τις απαραίτητες και ευλόγως δυνατές ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίησή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αμοιβή ύψους 40 ευρώ, με την έκδοση απόφασης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή και αναγράφοντας στην έκθεση επίδοσης ή κοινοποίησης τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να επιδώσει το έγγραφο.

Ο δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να απαιτήσει αμοιβή εάν δεν προέβη σε όλες τις απαραίτητες και ευλόγως δυνατές ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο, και εάν δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού, μπορούν να επιδίδονται έγγραφα μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους οι οποίοι βρίσκονται στην Εσθονία, μόνο αν τα έγγραφα πρόκειται να επιδοθούν σε υπήκοο του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Στην Εσθονία, δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Εσθονικό δικαστήριο μπορεί επίσης να εκδώσει απόφαση σε υπόθεση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού, ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης διαδικαστικού εγγράφου στον εναγόμενο. Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού, μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση απαλλαγής εντός ενός έτους από την έκδοση οριστικής απόφασης σε μια υπόθεση.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ Εσθονίας και Πολωνίας για την παροχή δικαστικής αρωγής και για τις νομικές σχέσεις σε αστικές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις.

Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τη δικαστική αρωγή και τις νομικές σχέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.