Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα τοπικά δικαστήρια (käräjäoikeudet),το εμποροδικείο (markkinaoikeus), τα εφετεία (hovioikeudet), το ανώτατο δικαστήριο (korkein oikeus), η Εθνική Αρχή Εκτελέσεων (ulosottolaitos) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (oikeusministeriö).

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Μέσα παραλαβής διαθέσιμων εγγράφων: τα έγγραφα μπορούν να παραδοθούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου: φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Oikeusministeriö (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Τηλ.: (358-9) 16 06 76 28

Φαξ: (358-9) 16 06 75 24

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: central.authority@om.fi

Τα έγγραφα μπορούν να παραδοθούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γλώσσες: φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, η Φινλανδία ενημερώνει την Επιτροπή ότι δεν θα εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2. Οι διατάξεις του άρθρου, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν έχουν νόημα από πλευράς του νομικού συστήματος της χώρας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη στη Φινλανδία.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο βεβαίωσης μπορεί να συμπληρωθεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν επιβάλλονται έξοδα στην αλλοδαπή υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Φινλανδία δεν απαγορεύει αυτού του είδους την επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Φινλανδία δεν απαγορεύει αυτού του είδους την επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Καθώς η Φινλανδία δεν διενεργεί τη γνωστοποίηση του άρθρου 19 παράγραφος 2, τα φινλανδικά δικαστήρια δεν μπορούν να εκδώσουν απόφαση σε υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του άρθρου 19 παράγραφος 4.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.