Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Οι υπηρεσίες διαβίβασης της Γαλλίας είναι οι δικαστικοί επιμελητές και οι γραμματείες των δικαστηρίων.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Οι υπηρεσίες παραλαβής της Γαλλίας είναι αποκλειστικά οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, η Γαλλία δέχεται τα γαλλικά ή μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE)

Διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Γλώσσες: γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Για τη συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος Ι, η Γαλλία δέχεται τα γαλλικά ή μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Γαλλία αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης και του αντιγράφου της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης, η Γαλλία δέχεται, εκτός από τα γαλλικά, τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Το πάγιο τέλος που καταβάλλεται για παρέμβαση δικαστικού επιμελητή ορίζεται σε 48,75 ευρώ (σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2016). Η καταβολή αυτή είναι υποχρεωτική για τη διαβίβαση των πράξεων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο αιτών είναι δικαιούχος του ευεργετήματος της πενίας.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Γαλλία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων στη γαλλική επικράτεια από άλλα κράτη μέλη μέσω της διπλωματικής ή προξενικής οδού, εκτός εάν ο αποδέκτης της πράξης είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Γαλλία δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, το γαλλικό δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 4, πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Σύμβαση της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας

Σύμβαση της Χάγης, της 15ης Νοεμβρίου 1965, σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας, η οποία υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1961

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, της 1ης Μαρτίου 1956, όπως τροποποιήθηκε με ανταλλαγή επιστολών της 23ης και της 30ής Αυγούστου 1960

Συμφωνία της 5ης Απριλίου 1967 μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας

Σύμβαση της 2ας Φεβρουαρίου 1922 για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των διαδικαστικών πράξεων μεταξύ προσώπων που διαμένουν στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συμφωνία μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας, η οποία υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 29 Οκτωβρίου 1969

Σύμβαση μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 5 Νοεμβρίου 1974

Σύμβαση περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, συμπληρωματική προς τη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 27 Φεβρουαρίου 1979

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και οικογενειακές υποθέσεις και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, η οποία υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 31 Ιουλίου 1980

Σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων σε αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις 10 Μαΐου 1984

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία υπογράφηκε στη Σόφια στις 18 Ιανουαρίου 1989

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.