Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Για τις δικαστικές πράξεις, υπηρεσία διαβίβασης είναι το δικαστήριο που προβαίνει στην εκάστοτε επίδοση ή κοινοποίηση [άρθρο 1069 παράγραφος 1 σημείο 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO)].

Για τις εξώδικες πράξεις, υπηρεσία διαβίβασης είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του το πρόσωπο που προβαίνει στην επίδοση. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικής πράξης, υπηρεσία διαβίβασης αποτελεί και το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος που συνέταξε την πράξη. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, αντί της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής, λαμβάνεται υπόψη η έδρα τους. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας διαβίβασης για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων (άρθρο 1069 παράγραφος 1 σημείο 1 ZPO).

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αρμόδια γερμανική «υπηρεσία παραλαβής» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί η εκάστοτε πράξη. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας παραλαβής για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα διαθέσιμα μέσα παραλαβής είναι τα ακόλουθα:

— για την παραλαβή και την αποστολή: ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, φαξ

— για την άτυπη επικοινωνία: τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκεί σε κάθε γερμανικό ομόσπονδο κράτος ένας οργανισμός που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την κυβέρνηση του οικείου ομόσπονδου κράτους. Κατά κανόνα, ο οργανισμός αυτός είναι είτε η υπηρεσία δικαστικής διοίκησης (Landesjustizverwaltung) είτε κάποιο εφετείο (Oberlandesgericht) του οικείου ομόσπονδου κράτους.

Ως ταχυδρομική διεύθυνση αναγράφεται κατ’ αρχήν —εφόσον υπάρχει— η διεύθυνση της έδρας του οργανισμού, άλλως —ή, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, επιπροσθέτως— η ταχυδρομική θυρίδα του.

Για τις επείγουσες αποστολές και τα δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων) πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά η διεύθυνση της έδρας του οικείου οργανισμού.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο του παραρτήματος Ι (αίτηση) μπορεί να συμπληρωθεί, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Από την πλευρά του αιτούντος, η οποία είναι η μόνη κρίσιμη στο πλαίσιο του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 παράγραφος 2, στο γερμανικό δίκαιο, η ακριβής ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης σπάνια μόνο έχει σημασία για τον υπολογισμό της προθεσμίας, καθώς, κατά κανόνα, αρκεί η εμπρόθεσμη παραλαβή της πράξης από το δικαστήριο, εφόσον ακολουθήσει αμέσως η επίδοση ή κοινοποίηση (άρθρο 167 ZPO). Εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι κρίσιμη η ακριβής ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, το ζήτημα ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 222 παράγραφος 2 ZPO σε συνδυασμό με τα άρθρα 187 επ. του αστικού κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB).

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο του παραρτήματος Ι (βεβαίωση) μπορεί να συμπληρωθεί, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανέρχονται υπό κανονικές συνθήκες σε ποσό έως 20,50 ευρώ. Εξαρτώνται από το είδος της ζητούμενης επίδοσης ή κοινοποίησης και υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί δικαστικών εξόδων.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν επιτρέπονται οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1, εκτός εάν η οικεία πράξη πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους προέλευσης της πράξης.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν βάσει του άρθρου 15 μόνο πράξεις των οποίων τέτοια απευθείας επίδοση επιτρέπεται ρητά και από το γερμανικό δίκαιο πολιτικής δικονομίας (άρθρο 166 παράγραφος 2 ZPO). Δικόγραφο αγωγής δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί κατά τον τρόπο αυτόν. Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση επιτρέπεται, για παράδειγμα, ως προς την επίδοση ή κοινοποίηση εκτελεστού τίτλου κατά το άρθρο 750 ZPO, εκτελεστών εγγράφων κατά το άρθρο 794 παράγραφος 1 σημείο 5 και το άρθρο 797 ZPO, αποφάσεων δέσμευσης κατά το άρθρο 922 παράγραφος 2 ZPO, και διατάξεων προσωρινών μέτρων κατά τα άρθρα 935 και 936 ZPO. Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με το πότε επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση περιλαμβάνονται στα άρθρα 191 επ. ZPO.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2, όταν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας επίδοσης ή κοινοποίησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της μη τηρηθείσας προθεσμίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.