Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Γιβραλτάρ

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η υπηρεσία διαβίβασης είναι ο Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ (Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Οι κοινοποιήσεις προς την υπηρεσία διαβίβασης πρέπει να αποστέλλονται μέσω της ακόλουθης υπηρεσίας:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου — Μονάδα Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γιβραλτάρ)

Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Τηλ.: +44 20 7008 1577

Φαξ: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η υπηρεσία παραλαβής είναι ο Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ (Registrar of the Supreme Court of Gibraltar).

Οι κοινοποιήσεις προς την υπηρεσία παραλαβής πρέπει να αποστέλλονται μέσω της ακόλουθης υπηρεσίας:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου — Μονάδα Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γιβραλτάρ)

Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Τηλ.: +44 20 7008 1577

Φαξ: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι πράξεις διαβιβάζονται με φαξ και ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το έντυπο γίνεται δεκτό στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Registrar of the Supreme Court of Gibraltar (Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ).

Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο)

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Τηλ.: +350 200 78808

Φαξ: +350 200 77118

Η επίσημη επικοινωνία με την υπηρεσία παραλαβής πρέπει να απευθύνεται στον Registrar στην προαναφερόμενη διεύθυνση, αλλά διαβιβάζεται μέσω της ακόλουθης υπηρεσίας:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου — Μονάδα Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γιβραλτάρ)

Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Τηλ.: +44 20 7008 1577

Φαξ: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Η επικοινωνία γίνεται με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλέφωνο, η δε κεντρική αρχή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των μεταφράσεων.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Πέραν της αγγλικής γλώσσας, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται και έντυπα αίτησης συμπληρωμένα στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παρεκκλίνει από τις διατάξεις αυτές, διότι αυτό το άρθρο μπορεί να επιδεινώσει τον ήδη πολύπλοκο χαρακτήρα της νομοθεσίας του όσον αφορά τις προθεσμίες και την παραγραφή. Είναι σημαντικό να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, διότι η ημερομηνία αυτή καθορίζει τη χρονική στιγμή από την οποία ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει ερήμην απόφαση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς σαφές ούτε το ακριβές νόημα αυτής της διάταξης ούτε η σκοπούμενη λειτουργία της στην πράξη ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ενδεχόμενης σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να αφεθεί το θέμα αυτό στην εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον μέχρι να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την έμπρακτη λειτουργία του στα άλλα κράτη μέλη μετά την εφαρμογή του κανονισμού.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Πέραν της αγγλικής γλώσσας, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται και βεβαιώσεις που έχουν συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να αντιταχθεί στην άσκηση του δικαιώματος που προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στο έδαφός του.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το Γιβραλτάρ δεν αντιτίθεται στη δυνατότητα άμεσης επίδοσης ή κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη της σύμβασης της Χάγης, τα δικαστήρια, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Προθεσμία από την έκδοση της απόφασης εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4:

Όταν εξετάζει την ακύρωση ερήμην απόφασης, το δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αν ο αιτών την ακύρωση υπέβαλε εγκαίρως τη σχετική αίτηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.